قطعنامه اضطراری در باره ایران در چهارمین کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری درکپنهاگ با همه کارگران و دانشجویان ایران اعلام همبستگی می کند. ما سیاست ضد کارگری رژیم تهران را محکوم می کنیم، ما خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط همکارانمان هستیم، ما خواستاریم که تشکل های کارگری مستقل و شورای کارگران، نماینده قانونی آنان شناخته شوند. ….

974

چهارمین کنگره جهانی
کپنهاک دانمارک ۲-۷ دسامبر ۲۰۱۸

قطعنامه اضطراری در باره ایران ارائه شده از سوی
انگلستان( TUC) فرانسه (CGT)  فرانسه (CFDT) ایتالیا (CGIL) نروژ(LO) سوئد(LO)آلمان () کانادا(CLC)

از یک ماه پیش ایران یک موج اعتصابات سراسری و تظاهرات کارگران بخش های مختلف وهمچنین دانشجویان  را بر علیه وضعیت اقتصادی فاجعه بار، تشدید فقر و مهم تر سرکوب خشونت بار کارگران و رهبران انان مانند اسماعیل بخشی و علی نجاتی از سرمی گذراند. فقر، افسار گسیخته افزایش می یابد. تحریم های همه جانبه و فشرده امریکا، ضعف مدیریت  فلاکت اقتصاد ی را تشدید می کند و این کارگران  هستند که هزینه آن را پرداخت می کنند. مشاغل از دست می روند و فقر مزدی بیش از پیش شاغلین را در بر می گیرد.

هر اعتصاب و هر مطالبه قانونی یک حرکت برعلیه امنیت ملی تلقی می شود و با دستگیری و اذیت وخشونت روبرو می شود.

کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری درکپنهاگ با همه کارگران و دانشجویان ایران اعلام همبستگی می کند.
ما سیاست ضد کارگری رژیم تهران را محکوم می کنیم، ما خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط همکارانمان هستیم، ما خواستاریم که تشکل های کارگری مستقل و شورای کارگران، نماینده قانونی آنان شناخته شوند.
ما اعلام می کنیم که تحریم ها باید متوفف شود، حقوق کارگران و دیگر حقوق بشردر ایران رعایت شود، ما با کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدارسیون جهانی اتحادیه ها همکاری خواهیم کرد با تا رعایت عدالت درباره کارگران ایران تضمین شود .

——————————————————

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری
@etehadefadaiankhalgh

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.