مریم قاضی نویسندەی کورد درگذشت

مریم قاضی، داستان نویس، منتقد ادبی و فعال حقوق زنان اهل مهاباد، امروز دوشنبە بە دلیل بیماری درگذشت. ….

بنابر گزارش (باسنیوز) مریم قاضی کە بە دلیل بیماری درگذشتە است، امروز با حضور مردم ادب دوست مهاباد و شهرهای دیگر شرق کوردستان در مقبرە هنرمندان این شهر بە خاک سپردە میشود.

مریم قاضی، یکی از زنان نویسندە و شجاع اهل شرق کوردستان و از خانوادەی قاضی های مهاباد بود کە بە غیر از نوشتن، از فعالین حقوق زنان بود. مریم قاضی در سال ١٣۴٢ در مهاباد بە دنیا آمد و از همان ابتدای دبستان بە نوشتن علاقەمند میشود.
وی نویسندەگی حرفەای خود را در سال ١٣۶۶ آغاز کردە است. یکی از داستانهای وی بە نام پرژین پس از واقعەی حلبجە در مجلەی سروە منتشر شدە است و یکی از کتاب های قطب الدین صادقی را بە زبان کوردی ترجمە کردە است. دو اثر وی بە نامهای “هاتنە ژور قدغە” و “زندە بە گور” چاپ و منتشر شدە است و یکی از رمان های زندگی را دوست دارم در حال چاپ است.

چندین داستانش نیز در مجلەهای شرق و جنوب کوردستان چاپ و منتشر شدە است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.