شماره‌ی ۴۵ نشریه‌ی هشت مارس

ویژه‌ی دهمین مجمع عمومی ….

824

آنچه در نشریه هشت مارس شماره ۴۵ می‌خوانید:

-       سرسخن …………………………………………………………………………. ۴
-        قطعنامه‌ی سیاسی دهمین مجمع در رابطه با افغانستان ………………………. ۵
-        قطعنامه‌ی سیاسی دهمین مجمع در رابطه با ایران ……………………………. ۶
-        گزارش فشرده‌ای از دهمین مجمع عمومی و جشن بیستمین سالگرد ………… ۸
-       پیام هیئت مسئولین به دهمین مجمع عمومی و بیستمین سالگرد ………….. ۲۵
-       گزیده‌ای از بولتن ویژه‌ی دهمین مجمع عمومی ……………………………… ۲۷
-       پیام‌های تبریک و همبستگی به جشن بیستمین سالگرد ……………………… ۵۲
-       منشور سازمان زنان هشت مارس …………………………………………….. ۵۷
-        آیین‌نامه‌ی تشکیلاتی سازمان زنان هشت مارس …………………………….. ۶۰

شماره ۴۵ نشریه هشت مارس را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://8mars.com/8MARS_NASHRYEH_G/N44-July2018.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.