پیام “هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد” به کنگره ۴۴ کنفدراسیون جهانی حمل و نقل ١۴ تا ٢٠ اکتبر ، سنگاپور

ما امیدواریم این کنگره همانند گذشته قطعنامه اضطراری برای ادامه حمایت از  جنبش کارگری ایران تصویب کند و از تمامی اعضای خود در سراسر جهان بخواهد که به حمایتشان از کارگران ایران ادامه دهند. ….

—————————————————————

پیام به  کنگره ۴۴ کنفدراسیون جهانی حمل و نقل ١۴ تا ٢٠ اکتبر ، سنگاپور

هیئت مدیره و شرکت کنندگان کنگره با درودهای گرم از ایران:
ما موفقیت کامل کنگره شما را در تدوین سیاست‌های چهار سال آینده در راه مبارزه ا‌یی دشوار که مهمترینشان تلاش برای بهتر شدن زندگی میلیونها کارگر حمل و نقل و پیشرفت‌های اجتماعی کارگران سراسر جهان است، آرزو می‌کنیم. همچنین می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم و بگوییم که، به همبستگی با شما و روابط  با کنفدراسیون حمل و نقل افتخار می‌کنیم. سندیکای کارگران شرکت واحد از تلاش های پیگیر و گسترده کنفدراسیون حمل و نقل با مردم زحمتکش ایران، نیروهای مترقی در ایران، و به ویژه کارگران حمل و نقل ، در مبارزه‌شان برای عدالت اجتماعی، قدردانی می‌کند.

شما در پانزده سال گذشته با پایداری بر آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار اخراج شدگان و حفظ شرکت واحد در مقابل سرکوب و ریاضت اقتصادی برگ زرینی در جنبش کارگری ایران آفریدید، اما باید بگوییم که مسیر خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی چنان بلائی بر سر کارگران ایران آورده است که زندگی دهها میلیون کارگر در خطر است.

فقط در یکسال گذشته در بخش حمل و نقل ما شاهد اعتراض و اعتصابات فراوانی بودیم، از اعتراض کارگران راننده تاکسی در چند استان تا عدم پرداخت حقوق کارگران راه آهن تا اعتصاب کشوری رانندگان کامیون در ایران در حال حاضر.

اعمال تحریم های جدید  از طرف امریکا و ادامه نسخه‌های نولیبرالی از طرف سرمایه داران ایرانی و تحمیل اقدام‌های ”ریاضت“ کشانه برای بیرون کشاندن سود بیشتر از اقتصاد ایران به‌کار بسته‌ شده است. و در عمل، اقدام‌هایی مبتنی بر ریاضت اقتصادی، با انداختن تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر و شهروندان عادی، قدرت خرید آن‌ها را بیشتر کاهش داده است. این اقدام‌ها همچنین خود به کاستن و از نفس انداختن فعالیت‌های اقتصادی انجامیده، و به وخیم‌تر کردن کسری بودجه و افزایش بحران برای کارگران و سودهای میلیاردی برای چند درصدی های ایران  کمک کرده است.

جنبش کارگری ایران و بطور مشخص کارگران راه و ترابری و  بسیاری از جوانان بیکار روی همبستگی بیشتر شما حساب خواهند کرد. حداقل دستمزد یک پنجم نرخ واقعی است ، بیکاری و شغل‌های موقتی و رنج و عذاب توده‌ها فزون از حد است. رسوائی‌ها و فساد نزد سود جویان، و همچنین ثروت‌های به‌هدر رفته نیز فزون از حدند.

جنبش کارگری ایران  فاقد مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨  است ، ایمنی کار بسیار در سطح پایین است ، هر اعتراض کارگری با مشت آهنین یعنی دستگیری، بیکاری و زندان روبرو می شود و در برخورد با اعتصاب رانندگان کامیون إعدام نیز أضافه شده است و فقر به یک پدیده عمومی تبدیل شده است.

ما امیدواریم این کنگره همانند گذشته قطعنامه اضطراری برای ادامه حمایت از  جنبش کارگری ایران تصویب کند و از تمامی اعضای خود در سراسر جهان بخواهد که به حمایتشان از کارگران ایران ادامه دهند.

با آرزوی موفقیت کنگره
در همبستگی
کارگران شاغل در شرکت واحد، هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد
۱۴ مهرماه ۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.