اطلاعیۀ پایانی کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان

کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان به تاریخ ۱۸ و ۱۹ آگست مطابق ۲۷ و ۲۸ اسد برای دو روز در یکی از کشورهای اروپایی با مشارکت مسؤولین، کادرها و اعضای تشکیلات داخل و تشکیلات خارج، برگزار گردید. ….

—————————————————–

اطلاعیۀ پایانی کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان

کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان به تاریخ ۱۸ و ۱۹ آگست مطابق ۲۷ و ۲۸ اسد برای دو روز در یکی از کشورهای اروپایی با مشارکت مسؤولین، کادرها و اعضای تشکیلات داخل و تشکیلات خارج، برگزار گردید. کنفرانس با پخش سرود انترناسیونال و اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباخته¬گان راه آزادی و سوسیالیسم به کارش آغاز نمود؛ پس از تصویب آئین نامه، هیأت رئیسه کنفرانس توسط اعضای حاضر انتخاب گردید.

نخست فهیم آزاد سخنرانی افتتاحیه اش تحت عنوان “بررسی وضعیت سیاسی جاری در افغانستان و جایگاه نیروهای چپ و سوسیالیست” را ارائه نمود و به ضرورت حزب سوسیالیستی کارگری و سازمانیابی کارگران و تلاش سازمان ما در زمینۀ تحقق آن¬ها تأکید نمود. رفیق فهیم در بخشی از سخنانش به سوسیالیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی اشاره نمود و افزود که حزب سوسیالیستی کارگری نه باید و نمی¬تواند حاصل جمع نیروهای بازماندۀ چپ بورژوا-ناسیونالیست و دیدگاه های نظری آن¬ها، باشد.

پس از آن گزارش عملکرد کمیته ها و نهادهای تشکیلاتی در فاصلۀ دو کنفرانس به کنفرانس نهم ارائه شد. ضعف ها و اشکالات از یک موضع اصولی و بدون تخفیف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و در نهایت جهت استحکام و گسترش فعالیت سازمان در داخل کشور و پیوند آن با کارگران و سایر اقشار و جنبش¬های اجتماعی تصامیمی اتخاذ و شورای مرکزی منتخب کنفرانس نهم موظف شد تا مصوبات کنفرانس در این زمینه را در اولویت کارش قرار دهد و امکانات و زمینه های لازم را برای تشکیلات داخل فراهم سازد. همچنین به بهبود کار نشراتی و استفاده از امکانات در دسترس، جهت بیان مواضع سازمان رو به جامعه، توجه جدی صورت گیرد و کمیته نشرات موظف شد تا از همۀ امکانات در دست داشته در جهت بهبود هرچه بیشتر این وجه از فعالیت سود ببرد و ارتقای کیفی کارها مورد توجه جدی باشد. همچنین اشاره شد که تلاش مستمر در جهت تسهیل امر ایجاد حزب سوسیالیستی کارگری یکی از وظایف دائمی و تعطیل ناپذیر سازمان سوسیالیست¬های کارگری را می-سازد، کنفرانس به شورای مرکزی وظیفه سپرد که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی پیگیر این مسأله باشد. در مرحلۀ بعدی پس از مباحث ارزنده در مورد امور تشکیلاتی و تصامیمی در این مورد، کنفرانس وارد سمینارهایی که از جانب برخی از کادرها ارائه شد، گردید. مباحثی که در سمینارها ارائه شدند قرار است به همین زودی از طریق نشرات سازمان رو به بیرون منتشر گردند:

نقدی بر دیدگاه های سازمان انقلابی و چپ مائوئیست.
بررسی نظری فدرالیسم و نماینده¬گان سیاسی آن در افغانستان.
بحثی پیرامون مواضع چپ ضدامپریالیست.
ناسیونالیسم و تبارگرایی.

در بخش پایانی کار کنفرانس انتخاب اعضای شورای مرکزی و تشکیل کمیته های کاری و تقسیم مسؤولیت¬ها صورت گرفت؛ کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری پس از دو روز کار فشرده و در فضای باز و رفیقانه با سخنرانی پایانی دبیر منتخب سازمان و با پخش سرود انترناسیونال پایان یافت.

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان
اسد ۱۳۹۷ ؛ آگست ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.