اطلاعیه نهادهای همبستگی در حمایت ازسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ما ضمن حمایت و پشتیبانی بیدریغ از سندیکای کارگران شرکت واحد بر این باوریم که کارگران با اتحاد و همبستگی خود از این تند پیچ نیز عبور خواهند کرد و توطئه دولت و کارفرمای شرکت واحد  را خنثی خواهند کرد. ….

————————————————————-

اطلاعیه نهادهای همبستگی
در حمایت ازسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اطلاعیه ای  بتاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد که نهادهای دولتی ـ امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی اقداماتی را برای  بوجود آوردن سندیکای دولتی در مقابل سندیکای کارگران واحد و با هدف سرکوب تشکلات مستقل کارگری ازطریق عوامل دست نشانده خود همچون سعید ترابیان و حسن میرزایی آغاز     کرده اند.

برای کارگران و جنبش کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سال ۱۳۸۳ با تحمل فشارها و رنج ها و بگیر و ببند نماینده های خود تا کنون از استقلال خود به مثابه مردمک چشم حفاظت کرده اند و با وجود استبداد و خفقان توانسته اند در دفاع از منافع کارگران به مبارزه بپردازند، بخشی از طبقه کارگر آگاه  در ایران هستند که تاکنون از متحقق کردن خواست ها و مطالبات کارگران کوتاهی نکرده اند و در مقابل انواع دسیسه ها و توطئه های دولت و کارفرما با اتکاء به منافع کارگران ایستاده گی کرده اند. سندیکای شرکت واحد و نماینده گانش از درون مبارزه ای برخاسته اند که تنها با اتکاء به منافع مستقل کارگران توانسته اند سالهای مدید بر مشکلات خود فائق آیند و از پشتیبانی مجامع کارگری در داخل و خارج از ایران و نزد سازمان های بین المللی کارگری برخوردار شوند.

ما ضمن حمایت و پشتیبانی بیدریغ از سندیکای کارگران شرکت واحد بر این باوریم که کارگران با اتحاد و همبستگی خود از این تند پیچ نیز عبور خواهند کرد و توطئه دولت و کارفرمای شرکت واحد  را خنثی خواهند کرد .

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
درود بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آگوست ۲۰۱۸

nhkommittehamahangi@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.