فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌در ایران

تظاهرات ایستاده در روز ۲۹ مه ۲۰۱۸ در برابر دفتر سازمان جهانی‌ کار ….

557


تظاهرات ایستاده در روز ۲۹ مه ۲۰۱۸ در برابر دفتر سازمان جهانی‌ کار

میدان ملل- ژنو

در دفاع از حقوق کارگران
و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله:
-    حق اعتصاب؛
-    حق تظاهرات؛
-    حق ایجاد تشکلات سندیکایی

هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.

ما سندیکاهای فرانسوی : س.ژ.ت (CGT)، س.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر               (Solidaires) ، کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱۸ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم  که برای:
-    آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛
-    ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛
-    حضور نمایندگان تشکلات دموکراتیک و مستقل از رژیم کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند
میدان ملل
از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۲۹ مه ۲۰۱۸– ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و سندیکالیست ها در ایران اعلام دارند.
——————————————————
ترجمه و تکثیر از:
“همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه ”
“اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران  در ایران – پاریس”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.