محمد حسن پوره / معلم مزد بگیر: «یورش دیو جهل به خشم فرشتگان دانایی و آگاهی»

معلم منزلت میخواهد، معیشت میخواهد، معلم کلاس متناسب با شان دانش آموزش می خواهد، معلم حقیقی و عملی بودن حقوق دانش آموز را می خواهد، معلم تحصیل رایگان برای کودکان سرزمینی را می خواهد که سرزمینش بر اقیانوسی از ثروت گسترده شده است. ….

—————————————–

«یورش دیو جهل به خشم فرشتگان دانایی و آگاهی»

محمد حسن پوره /معلم مزد بگیر

مدتها است که به یمن شبکه های اجتماعی و مجازی و به مدد هر شهروند یک خبرنگار ،خبرهای دزدی ،اختلاس ،غارت ،جنایت ،فساد نه یک مورد بلکه موردهای بسیار دراین شبکه ها منتشر می شد .روزی یک جنایت ،فساد ،غارت و…….
اما دریغ از پاسخگویی شفاف در مورد این نابسامانی ها .یکی از این چپاول و غارت ،خالی کردن صندوق دخیره قشری بود که بخاطر بی حقوقی ایی که چهل سال بر آنها اعمال شده بود ،اندک اندوخته ایی را در این صندوق برای روزهای کهولت و کهنسالی ذخیره می نمودند غافل از اینکه این صندوق « گاو صندوق »غارت گران و چپاولگران بود .

امروز ۲۰ اردیبهشت معلمان تجمعی برگزار کردند ،تجمعی آرام و با شعارهایی که همه مطالبه محور بودند .شعار «تحصیل رایگان برای کودکان » ،«نان مسکن آزادی »و«منزلت سلامت حق مسلم ما است »شعار برای بازگرداندن سرمایه های معلمان در صندوق ذخیره.
مردان و زنان معلم که از جوان تا بازنشسته پیری که با کهولت سن خود را به محل تجمع رسانده بودند تا بی عدالتی حکومت و دولت را در آموزش و پرورش فریاد بزنند ،مردان و زنانی که امده بودند به دفاع از مردمی که تحصیل رایگان فرزندانشان حق مسلم و مصرح قانونی آنهاست ولی سالهاست که در دستان دولتهایی این حق مسلم ،با پولی و کالایی کردن آموزش و خصوصی کردن مدارس ،به فراموشی سپرده شده است.

سوال این جاست چرا حکومت تجمع آرام امروز معلمان را تحمل نمی کند ولی در برابر تاراج سرمایه آنها که بزرگترین تاراج در تاریخ این سرزمین است ،خیلی متواضعانه برخورد می کند .
چرا دیو جهل با علم به جهل خویش متوحشانه بر فرشتگانی یورش می برد که حاملان و منتقلان علم و دانایی به فرزندان این سرزمین هستند .مگر خواسته آنها غیر از خواسته های قانونی چیز فراقانونی داشت.خواسته تحصیل رایگان که خواسته ایی است منطبق بر قانون اساسی ،خواسته آزادی معلم فعال ،صنفی زندانی خواسته ایی که قانون اساسی بر حق داشتن تشکل و فعالیت صنفی تاکید نموده است ،خواسته داشتن «منزلت معیشت سلامت »خواسته ایی است که بدلیل اعمال بی حقوقی از سوی حاکمیت ،نه منزلتی ،نه معیشتی و نه سلامتی برای این قشر مانده ،مطالبه معیشت مطالبه ایی است که بخاطر پایین بودن افزایش سالانه «حقوق» و «حداقل دستمزد» از «سطح خط فقر» و «سبد معیشتی» ،دستمزد و حقوق ها به سه برابر زیر خط فقر رسیده .آیا این مطالبه که ناشی از بی تفاوتی دستگاه های اجرایی بدلیل زیر پا گذاشتن قانون خود نوشته و زیر فقر نگهداشن عامدانه مزد بگیران توسط حاکمیت است ،باید با یورش دیوان جهل و نادانی مواجه شود ،زهی افسوس .

اعتراضات و خروش خشم ملی دیماه فراموش نشده ،هراس فرادستان از این خروش ملی در ذهن ها ثبت شده و فرادستانی که حق اعتراض را برای مردمی که به هر دلیل به یا اجزای حاکمیت معترض هستند به رسمیت شناخته بودند و خواستار تعیین مکانی برای اعتراص مردمی شدند ،اینجا هم برگی از هزاران برگ دروغ فرادستان رو شد ،فرادستانی که در روزهای گذشته ،سخن ها و حرافیها کردند در شان و شوکت معلم .
معلم روز نمی خواهد ،هفته نمی خواهد ،همه ارزانی خودتان .

معلم منزلت میخواهد، معیشت میخواهد، معلم کلاس متناسب با شان دانش آموزش می خواهد، معلم حقیقی و عملی بودن حقوق دانش آموز را می خواهد، معلم تحصیل رایگان برای کودکان سرزمینی را می خواهد که سرزمینش بر اقیانوسی از ثروت گسترده شده است. معلم به روز بودن محتوای کتب درسی با نیاز ها و مقتضیات واقعی دانش آموزان را می خواهد .معلم کفاف بودن «دستمزد »با هزینه های سرسام آور زندگی را می خواهد .معلم نان ،مسکن ،آزادی می خواهد.معلم روز و هفته نمی خواهد .معلم روزش را «۵اکتب»ر همگام با معلم های جهان و همراه با کارگران «اول ماه مه» پاس می دارد .

روز ۲۰ اردیبهشت ،روز دیگر در هجوم دیوان جهل بود به فرشتگان علم و آگاهی و دانایی .
و چنین است که حاکمیت نقص و عیب کار خویش را در تلگرام می بیند. و به جای دیدن حقایق و واقعیت ها چشم بر آنها فروبسته است و این فروبستگی روزی نه چندان دیر دامن آنها راخواهد گرفت.

درود بر معلمان ، آموزگاران ، دبیران. درود بر همه کسانی که در کسوت فرهنگی در هر رسته ایی امروز گام بلندی برای رساندن فریاد بی عدالتی برداشتند و روزی بزرگ در تاریخ مبارزات مزدبگیران همچون ، ۳۱تیر ۹۴/،۱۹ اسفند ۹۵، ۱۳مهر ۹۵ ،۱۱

اردیبهشت ۹۷«اول ماه مه»

محمد حسن پوره
معلم مزد بگیر
۹۷/۲/۲۰

@Ettehadkargaran

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.