اعلامیه “نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور” به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز هم پیمانی بیشتر طبقه کارگر برای اتحاد و همبستگی اش بر علیه نظام بربریت سرمایه داری است. بنابراین، رمز پیروزی متحقق نمودن این اتحاد، در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران همسو با این روند و در کنار طبقۀ کارگر و تمامی مبارزین، به پیشواز اول ماه مه میرویم و به طبقه کارگر و تمامی انسانهای آزادیخواه و مبارز، شادباش می گوییم. ….——————————————————–

زنده باد اول ماه مه روز همبست گی جهانی طبقه کارگر

اول ماه مه روز تاریخی است که در آن افقی روشن بر مبارزه کارگران گشوده است. امسال هم در این روز، طبقه کارگر جهانی همبستگی طبقاتی خود را بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه داری در سراسر جهان به نمایش در میآورد. بگذار در این روز کارگران با دستهای پر توان خود چرخ انباشت سرمایه را از کار بیاندازند و با سر دادن سرود انترناسیونال، موجودیت خود را بعنوان یک طبقه به سرمایه داران بابت توحش دیرپایشان، هشدار دهند.

امسال درایران روزجهانی کارگردر حالی فرا می رسد که همچون سال گذشته، دستمزد کارگران همچنان زیرخط فقر است، با افزایش سرسام آور قیمتهای مایحتاج زندگی و تعطیلی کارخانه ها هر روزه صد ها و هزاران کارگر به صف میلیونی بیکاران رانده میشوند و بموازات آن درصد بالایی از کارگرا ن بیکار شده از قوانین بیمه بیکاری محرومند و فقر و فلاکت بر زندگی آنان سایه انداخته است.  سرکوب فعالین کارگری و بویژه بیکار سازی و به دادگاه فراخواندن فعالان سازمانده اعتصابات و اعتراضات به قوت خود باقی است. هر گونه اعتراض و مقاومت کارگران با بازداشت و زندان پاسخ میگیرد، کارگران علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیل برپائی تشکل و اعتصاب و اعتراضات، هر روزه و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و معیشت خود قرار دارند.

با توجه به این معضلات اساسی که طبقه کارگر و توده های مردم با آن روبرو هستند، اما مبارزات کارگری در سطح بسیار وسیعی با اعتراض و اعتصاب برای کسب مطالبات و خواسته ها ادامه دارد. مبارزه کارگران بر علیه حکومت سرمایه جمهوری اسلامی فضای سیاسی جامعه را به نفع خود و سایر جنبشهای اجتماعی تغییر داده است. کارگران بدون ترس و   وحشت در مقابل دولت و کارفرماها ایستاده و سرسختانه خواسته های خود را تا جائیکه توازن قوا اجازه بدهد به رژِیم تحمیل می نمایند.  دهها اعتراض و اعتصاب پیگیر کارگران بخصوص کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و…لرزه بر تن جانیان سرمایه انداخته است. کارگران نیشکر هفت تپه با اتکاء به نیروی طبقاتی خود خواستار برکناری کارفرماها و کنترل کارخانه به دست خود شدند. کارگران فولاد اهواز مصرانه خواسته هایشان را بدون ترس و هراس از زندان و دستگیری طلب نمودند.

ما شاهد خیزش مردمی در دیماه بودیم، که در اکثر شهرهای ایران، توده ها همزمان و هماهنگ به خیابانها ریختند و علیه ستم طبقاتی و جنسی فریاد زدند و بدون ترس و واهمه، نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را بدون توهم به جناحهای درون حکومتی به زیر سوال برده و مورد تعرض قرار دادند. بدون شک، بخش اعظم شرکت کننده گان این اعتراضات خواسته ها و مطالباتشان به منافع طبقه کارگر گره خورده است. این حرکتها بدون مبارزات متداوم و پیگیر کارگران که در ایجاد و تقویت فضای سیاسی  جامعه تاثیر بسزایی داشته است امکانپذیر نبود.

مبارزات کارگران در روز اول ماه مه طی چند سال گذشته  کما بیش علیرغم جو سرکوب حاکم بر فضای جامعه جریان داشته است، و کارگران در این روز گردهمایها، راهپیمایها  بر پا داشتند و قطعنامه صادر کردند. این ها باعث شد سطح مبارزات آنها به نحو چشمگیری ارتقاء یابد، با توجه به نکات قوت و ضعف سالهای گذشته، کارگران و متحدین آنها قاعدتا با هوشیاریی بیشتری به استقبال این روزخواهند رفت. واضح است که دستگاه سرکوب تا چه حد هشیارانه در کمین مبارزات کارگران در این روز و به ویژه فعالین آن نشسته و از همه سو به آنان یورش می برد، بنابراین خیلی واقعی  است که ایجاد مراسمهای توده ای در این روز به اشکال مختلف با مانع  سرکوب رو برو گردد؛ اگرچه طی سالهای گذشته نیزعلیرغم فضای بسته و تمام تدابیر امنیتی و فشارهای گسترده که بر رهبران و فعالین کارگری در محیط های کار و خارج از آن رو به افزون بود، اما همچنان کارگران برای ایجاد تشکلهای  توده ای خود و برعلیه نابرابریها و فشارهای موجود  ناشی از بحرانهای اقتصادی به مبارزه و مقاومت برخاستتند. کارگران مبارز به خوبی آگاهند که روند مبارزه طبقاتی آشتی ناپذیر، دستگیری، زندان و شکنجه فعالین کارگری و سوسیالیست و محروم کردن آنان از حداقلترین حقوق اجتماعی و سیاسی را بدنبال دارد، اما بدون شک پیروزیها و دستاوردهایی را نیز به همراه خواهد داشت، که راه را برای مبارزات جدی تر هموار خواهد نمود.

اول ماه مه روز هم پیمانی بیشتر طبقه کارگر برای اتحاد و همبستگی اش بر علیه نظام بربریت سرمایه داری است. بنابراین، رمز پیروزی متحقق نمودن این اتحاد، در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.
ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران همسو با این روند و در کنار طبقۀ کارگر و تمامی مبارزین، به پیشواز اول ماه مه میرویم و به طبقه کارگر و تمامی انسانهای آزادیخواه و مبارز، شادباش می گوییم.

آپریل ۲۵ ، ۲۰۱۸

پیش بسوی همبستگی تشکل های کارگری در مبارزه مشترک و متحدعلیه نظام سرمایه داری!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  – خارج از کشور
http://nahadha.blogspot.com
nhkommittehamahangi@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.