مرجان افتخاری: نوستالژی مه ۶۸ ، رویداد تاریخی که تکرار نشد

مه ۶۸ تنها خیزش ضد امپریالیستی است که به اروپا محدود نشد و مرزهای مکزیک، چین، ژاپن و حتی بلوک شرق )پراگ( را در نوردید، و به بزرگترین جنبش جهانی در برابر جنگ، کشتار و جنایات امپریالیسم آمریکا در ویتنام تبدیل شد. ….
مه ۶۸ شورش نسلی است که بطور مستقیم زخم فاشیسم را بر گرده نداشت ولی هنوز آثار جنایات و وحشت فاشسیم را در برابر خود داشت. مه ۶۸ تحول بزرگ و تاریخی از همگرایی چپ بود. از مارکسیسم بعنوان تنها ایدئولوژی انقلابی که از منافع کارگران، تهیدستان، فرودستان و بطور کلی استثمارشدگان حرکت می کند. در عین حال مه ۶۸ خیزش نسلی بود در برابر محافظه کاریهای احتماعی و فرهنگی باز مانده از کلسیا و فرهنگ کلیسایی. جنبشی که دستاوردهای بزرگ حقوقی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان و مبارزات زنان داشت. جنبشی که درخشش هنر و ادبیات، تغیر واژها و مفاهیم فرهنگی را در پی داشت. مه ۶۸ تنها جنبش بزرگ جهانی بود که بار دیگر، پس از اکتبر ۱۹۱۷ مارکسیسم و ایده های انقلابی آنرا در جهان مطرح کرد.

ادامه مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/nostalji-may-68.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.