مرجان افتخاری: جنس دوم بار دیگر قامت راست کرد

زنان بعنوان بزرگترین گروه اجتماعی از ستم دیدگان، سرکوب شدگان و فرودستان جنسیتی دراین میدان مبارزاتی جایگاه کمتری از دیگر گروه های اجتماعی ندارند. بخصوص آنجا که مبارزات زنان بر علیه حجاب اجباری اسلامی هویت سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، تمام قوانین مذهبی و سرکوب های جنسیتی آنرا به چالش میکشد. هر نیرویی که آزادی و برابری سوسیالیستی را در افق مبارزاتی داشته باشد نمی تواند مبارزات زنان را تنها به حوزه اقتصادی تقلیل دهد و یا نسبت به مبارزات آنها بی تفاوت باشد. ….

376

جنس دوم بار دیگر قامت راست کرد
مرجان افتخاری

مارس ۲۰۱۸

ستمهای جنسیتی، بی حقوقی و سرکوب زنان به هر شکلی، تحت هر عنوانی وهر قانونی با سرکوب دیگر اقشار و طبقات اجتماعی پیوندی ارگانیک دارد. به عبارت دیگر، مبارزه برای آزادی و برابری بدون مبارزه برای رهایی زنان و برابریهای جنسیتی فریبی بیش نیست. تجربه ۴۰ ساله نشان میدهد که در سرمایه داری اسلامی ستم، بی حقوقی، بی عدالتی، تبعیض و نا برابریهای جنسیتی در سرکوب زنان گسترده تر، آشکارتر و وحشیانه تراست.

خیزش دی ماه و بحران افتصادی ایران را باید از دو زاویه نگاه کرد.

ادامه مقاله را (در فرمت پی دی اف) در لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/be-monasebate-8mars.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.