گزارش تظاهرات در دفاع از جنبش های اعتراضی کارگران و زنان در پاریس

آکسیون اعتراضی ما از ساعت ۱۶ در میدان تروکادرو (Trocadéro) و در فاصله ی صد متری با سفارت جمهوری اسلامی آغاز گردید که با نصب عکس های کارگران و معلمین زندانی و نیز زنان مبارز علیه حجاب اجباری جمهوری سرکوب و ستیز اسلامی برجستگی و نمود خاصی به اطراف می بخشید. ….

بیانیه به زبان فرانسه نزد افکار عمومی توزیع می گردید و افشاگری به وسیله ی رفقای ما نزد افکار عمومی صورت می گرفت. این اولین باری بود که سه تشکل با پذیرش برنامه ای مشترک آکسیون موفقیت آمیزی را در جهت افشاگری علیه جنایات نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و در دفاع از مبارزات طبقه ی کارگر و جنبش فزاینده ی زنان عملی ساختند، بطوری که در پایان تظاهرات بر ضرورت اینگونه همکاری ها توافق بعمل آمد.

در زیر تصاویری از تظاهرات و اعلامیه ی فرانسه ای را که توزیع گردیده بود مشاهده می نمائید.

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران
نه به سرمایه داری چه خصوصی چه دولتی
زنده باد انقلاب اجتماعی خود مدیریتی کارگری
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته زنان ضد سنگسار پاریس
شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس
جمعی از آنارشیست ها و آنارکوسندیکالیست های پاریس
۰۳ / ۰۳ / ۲۰۱۸

374

375

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.