گروه اتحاد بازنشستگان: “زنان نیمی از جهانند”

اکنون هم می بینیم که  زنان بازنشسته برای کسب حقوق پایمال شده شان در سنگر مطالبه خواهی چه حضور درخشانی دارند و دمی از مبارزه دست  بر نمی دارند… در هر تجمع اعتراضی اعم از معلمان و کارگران و پرستاران و همه دستمزد بگیران چهره مصمم زنان بازنشسته آشکار است! ….—————————————————–

“زنان نیمی از جهانند”

۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند “روز جهانی زن” را به همه زنان ایران و جهان شاد باش می گوییم!

شاید تاریخ نوشته شده مبارزات زنان به بیش از ۲۰۰ سال نرسد اما هزاران سال  خشونت علیه زنان در تاریخ نانوشته جهان مدفون است. فرودستی زنان در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دلیل وجود مردسالاری و سرمایه داری و آیین ها و سنن ضد زن تولید و بازتولید می شود. مبارزات زنان برای کمرنگ کردن این تبعیضات دستاوردهای عظیمی داشته است. اما تا رهایی کامل زنان فاصله بسیار است.

زنان در عرصه اقتصاد و دانش و فن  آوری به رشد و بالندگی رسیدند. در حیطه آموزش دانشگاهی خط بطلانی کشیدند بر یاوه گویی هایی که عقل زنان را کمتر از مردان می بینند و هنر را در اختیار بیان آزادگی خود گرفتند. هر فضایی راکه از او به عنوان “جنس ضعیف و نرم خو و صبور” نام می برد،  به چالش کشیدند.
زنان خود را مالک تن خود دانستند و اختیار کنترل آن را از مردانی گرفتند که بدن زن را صرفا ابزاری برای تولید نسل و یا کامجویی قلمداد می کردند.

راه بسیار سخت و نا همواریست، موانع بسیارند؛ تهدید به زندان و اسید پاشی و توهین و تحقیر همچنان شلاق بر پیکر زنانی فرود می آید که فرودستی را بر نمی تابند و فریاد رهایی را سر می دهند.

زنان بازنشسته در کنار رنج و زحمت ۳۰ سال کار در بیرون از خانه، سختی “کار خانگی” را نیز بر دوش حمل کردند (همچون دیگر خواهران خود). آنان در محیط کار، جامعه، درون خانواده، در خیابان و مجامع با انواع تبعیض ها مواجه  شدند که بخش اعظمی از آن در رابطه با گستره کار خانگی و عرصه اجتماعی همچنان ادامه دارد… زنان کارگر  ۳۰ سال در محیط کاری غیر بهداشتی و نمور و با حداقلی از دستمزد شیره جانشان را به کارفرما فروختند. معلمان و پرستاران و کارمندان بخشهای گوناگون  هم با انواع کنترلها به لحاظ “پوشش و رفتار منطبق بر شرع” هر آن زیر تهدید و اخطار قرار داشتند.

اکنون هم می بینیم که  زنان بازنشسته برای کسب حقوق پایمال شده شان در سنگر مطالبه خواهی چه حضور درخشانی دارند و دمی از مبارزه دست  بر نمی دارند… در هر تجمع اعتراضی اعم از معلمان و کارگران و پرستاران و همه دستمزد بگیران چهره مصمم زنان بازنشسته آشکار است!

ما با شناخت هر چه بیشتر از عوامل فرودستی زنان و مقابله با آنها و با حمایت از مقاومت های گوناگون زنان و دخترانمان، آینده ای روشن و به دور از خشونت را بر پرده زندگی نقاشی خواهیم کرد. ما انواع بهره کشی ها در محیط کار و خانواده را جز به نفع رویکردهای سلطه جو نمی بینیم. به اعتقاد ما “رهایی زنان بخشی از رهایی جامعه است.”

“گروه اتحاد بازنشستگان”
۹۶/۱۲/۱۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.