رحمان گلچهره: تمام کسانی که مرگ را به علی نقدی کارگر هفت تپه تحمیل کردند باید محاکمه شوند

نبرد کار و سرمایه، یک سیمای دیگر نیز دارد. اگر مرگ غم انگیز علی نقدی تاوان تحمیل شده تهاجم سرمایه و ارکان حامی اش علیه زندگی کارگران است، مبارزات کارگران هفت تپه جلوه ای از به جلو آمدن خواست و اراده مصمم جنبش اعتراضی کارگران وفرودستان کارمزدی در ایران است! ….

————————————-

زندگی را از علی نقدی نه خودکشی، که شما گرفتید! شما کارفرما، شما ارکان سرکوب، شما مدافعان و حامیان این وضعیت نفرت آور.
مگر علی چه خواسته بود که این چنین مرگی، پاسخش بود !
ثمره کارش را ربودید، مزدش را ربودید، معاش و نانش را همواره، چندین ماهه به گرو گرفتید تا سودتان را گرفته باشید. اعتراضش، تجمع و اعتصابش را  با نیرنگ  و وعده و یا قلدری  پاسخ گفتید. مگر نه اینکه علی و نه تنها علی که کارگران هفت تپه برای دست یابی به حق شان، حتی لقمه ی نان به گرو گرفته شده شان  دائما باید بجنگند.
حال با کمال  وقاحت مرگ و نیستی اش را نیز کماکان از کیسه اش هزینه میکنید و میگوئید شایعه سازی نکنید، خودش مرد! شرم از شما خجالت میکشد.
مرگ غم انگیز علی ، کیفرخواستی علیه شماست. این سیمای قربانی شدن انسان در پیشگاه منافع شماست. این بخشی از سیمای ضد انسانی ترین روابط و مناسبات سرمایه داری برای حفظ و تداوم بنیانهای عقب مانده ترین نظم سرمایه در ایران است.
اما این کشمکش، این نبرد کار و سرمایه، یک سیمای دیگر نیز دارد. اگر مرگ غم انگیز علی نقدی تاوان تحمیل شده تهاجم سرمایه و ارکان حامی اش علیه زندگی کارگران است، مبارزات کارگران هفت تپه جلوه ای از به جلو آمدن خواست و اراده مصمم جنبش اعتراضی کارگران وفرودستان کارمزدی در ایران است !

کارگران هفت تپه، مدت هاست تلاش شان را برای تغییر این وضعیت نفرت آور آغاز کرده اند. آنان در هم سرنوشتی و همسویی با جنبش اعتراضی  کارگران علیه وضعیت موجود در سراسر کشور، دوش به دوش فرودستان  و پیشاپیش صفوف آنان قد علم کرده و به میدان آمده اند.

بروز اشکال متنوع مبارزات کارگران، چه به لحاظ کمی و چه کیفیت و حضور قدرتمند زنان و خانواده هایشان  دوشادوش و پیشاپیش آنان، سیمای واقعی و انکارناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه در نپذیرفتن وضع موجودشان و تلاش برای تغییر آن است.

رحمان گلچهره.   ۹/۱۲/۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.