در حمایت از “بیانیۀ مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷″

سه  تشکل مستقل کارگری (سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت ‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان) در رابطه با  دستمزد کارگران در سال ۹۷ بیانیه ای مشترک صادر کرده اند ودر آن اعلام کرده اند که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷ نمی تواند از ۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد. ….
بیانیه تشکل های نامبرده نشان می دهد که کارگران توهمی نسبت به شورای عالی کار و کمیسیون تعیین حد اقل دستمزدش ندارند وخطابشان به این جماعت نیست و از آنها انتظار چنین “بزرگواری” ندارند، بلکه با اتکا به نیروی متشکل کارگران و مبارزات گستردۀ خود، این حقوق را به دست خواهند آورد . از آنجا که در این مبارزۀ طبقاتی، توازن قوا تعیین کننده است، تا زمانی که پراکنده ایم و حول یک خواست مشخص متحد و متشکل نشده ایم، حرف آخر را دشمنان طبقاتی: سرمایه داران و دولت خواهند زد. پس ما هم همصدا با سه تشکل مستقل کارگری می گوییم، برای پیشبرد این خواسته مان راهی به جز این که “سازماندهی کنیم، متشکل شویم، متحد شویم” نداریم.  این تنها راه و پشتوانۀ واقعی پیروزی کارگران است. سازماندهی کارزار وسیع اعتراضی و مستمر می تواند گامی مؤثر در این راستا باشد.

نهادهای همبستگی با کارگران ایران قاطعانه از بیانیۀ محقانۀ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، حمایت می کند .

زندگی شایسته حق مسلم کارگران است
با دست خود میگیریم این حقوق، در پیکارهای بی امان!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۰ فوریه ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.