آناهیتا اردوان: گفتمان سازی با سرکوبگران

توده های فرودست تکلیف خود را با دیکتاتوری ولایی با سر دادنِ شعار » جمهوری اسلامی نمیخواهیم، مرگ بر خامنه ای» در خیابانها روشن کردند. اکنون، از عناصر دست راستی، «مدافعان شرمگین جمهوری اسلامی»، با پیشینه یی بغایت تیره و تار، خادمان دیکتاتوری، سوپاپ اطمینان، با علم کردن مضحکۀ «رفراندوم» ضد خواستهای اصولی و بنیادین خیزش توده های فرودست، اقدام کردند… موضوع را باید از زاویۀ «خواسته ها و منافع رادیکال توده های فرودست» در نظر گرفت و آنی از آن سربرنگرداند که پروژه ترمیم نظام بنفع طبقات فرادست در خیابان و در کردمان منتفی، مردود و باطل گشته است. از اینرو، پرداختن به رفراندوم از زاویۀ امضاء کنندگان، بنوعی » گفتمان سازی با سرکوبگران» بشمار می آید. مهره هایی که قصد کمرنگ کردن خواسته های اساسی توده های فرودست آشکار در شعارهایشان را در مخیله قدرت طلبشان می پرورانند. «حامیان شرمگین جمهوری اسلامی» مترصدند مبحث را تغییر و » رفراندوم» بعوض «انقلاب» را در دهان مردم بگذارند. ….

«گفتمان سازی با سرکوبگران»

آناهیتا اردوان

توده های فرودست تکلیف خود را با دیکتاتوری ولایی با سر دادنِ شعار » جمهوری اسلامی نمیخواهیم، مرگ بر خامنه ای» در خیابانها روشن کردند. اکنون، از عناصر دست راستی، «مدافعان شرمگین جمهوری اسلامی»، با پیشینه یی بغایت تیره و تار، خادمان دیکتاتوری، سوپاپ اطمینان، با علم کردن مضحکۀ «رفراندوم» ضد خواستهای اصولی و بنیادین خیزش توده های فرودست، اقدام کردند.

– در این رابطه ، موضوع را باید از زاویۀ «خواسته ها و منافع رادیکال توده های فرودست» در نظر گرفت و آنی از آن سربرنگرداند که پروژه ترمیم نظام بنفع طبقات فرادست در خیابان و در کردمان منتفی، مردود و باطل گشته است. از اینرو، پرداختن به رفراندوم از زاویۀ امضاء کنندگان، بنوعی » گفتمان سازی با سرکوبگران» بشمار می آید. مهره هایی که قصد کمرنگ کردن خواسته های اساسی توده های فرودست آشکار در شعارهایشان را در مخیله قدرت طلبشان می پرورانند. «حامیان شرمگین جمهوری اسلامی» مترصدند مبحث را تغییر و » رفراندوم» بعوض «انقلاب» را در دهان مردم بگذارند.
لذا، هر گونه بحث و گفتگو گرداگرد عملی شدن یا نشدن و چگونگی و…رفراندوم ، رویکردی در راستای خواست حامیان ترمیم جمهوری اسلامی و غمض عین از خواستهای توده های فرودست و بموازات رویکرد بازجویان و سرکوبگران زندانیان سیاسی دهه شصت، بنیانگذاران سپاه و وزارت اطلاعات، سرکردۀ چماق داران در دانشگاه ، پیش میرود. هر فردی یا گرایشی حتی ندانسته و متاثر از خشم و هیاهوی فضای شبکه های ارتباط جمعی، وارد چنین گفتمانی گردد در کنارِ :

» ابوالفضل قدیانی»، بنیانگذار سپاه و اطلاعات رژیم و از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی ، «طبرزدی» سرکردۀ چماقداران طرفدار خامنه ای که ترم » امام خامنه ای» را مُد کرد، «سازگارا» بنیانگذار سپاه با پیشینۀ خفت بار و وحشتناک، «مهمل باف» فرهنگ ساز و چماق بدست جمهوری اسلامی و فیلم ساز ضد کمونیستها، «کدیور» آخوند و چماق بدست معروف استان فارس، خواهر او جمیله کدیور همسر مهاجرانی؛ «گوبلز» جمهوری اسلامی و رئیس وزارت ارشاد خاتمی،در طرح ادغام دانشگاه و حوزه، وارد حوزه و آخوند شد، فریبکاری که روز روشن شعار فرودستان » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را تغییر و دروغ میگوید،
« شیرین عبادی با جایزه صلح نوبل در دست» از نایاک و لابی رژیم در امریکا، «تقی رحمانی» همسر «نرگس محمدی»، مشاور کروبی، «پیمان اخوان» راستگرایی که میکوشد در پروژۀ » شبه اپوزیسیون سازی» به شهرت و اعتباری دست یابد..

– در کنار عده ای مزدور و فریبکار و سرکوبگر و چماق بدست در تقابل با مطالباتِ توده های فرودست که خواستار بخاکسپاری جمهوری اسلامی با تمامی اهرم های سرکوبگر آن هستند، قرار میگیرد. اصحاب ملی- مذهبیون؛ اولادِ عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی و هاشم صباغیان، همواره نقش سوپاپ اطمینان را برای رژیم بازی کرده و میکنند.

– نقد بر عملکرد » آقای محمد ملکی» بعنوان انسانی فوق العاده «احساساتی» که بعوض تحلیل سیاسی، به تحلیل اخلاقی بسنده کرده اند بطور جدی و با اعراض از تعارفات بورژوا و خرده بورژوا مابانه، وارد است. ایشان یک سر و گردن از عناصر راست گرا، شکنجه گر، بازجو و موسس نهادهای امنیتی ..نظیر مهمل باف، سازگارا و کدیور و طبرزی و دقیقا بخاطر پیشینه شان، بالاترند. شایسته و سزاوار است؛ امضاء خود را باز ستانند، اجازه ندهند شهرت و اعتبارشان از دوران زندان دستخوش تمایلات سلطه گرانه، توطئه و پروژۀ منقاد سازی مهره های ریز و درشت دست راستی، نیرنگباز و دغلکار چماق بدست، گردد…

– خیانتکارانی که بصورت سیستماتیک، برای پاسداری از استبداد برابر مطالبات اساسیِ فرودستان در اوج رذالت و دون طبعی، قد علم کرده اند. «اقای ملکی» همواره مخالفِ جمهوری اسلامی مواضع محکمی اتخاذ نموده اند، اجازه ندهند عده ایی شکنجه گر و بازجو و وزارت اطلاعاتی از احساسات هومانیستی شان در شرایط بیماری و ضعفِ جسمانی، سوء استفاده کنند و در برهه تاریخی و حساس کنونی، کنار گردانهای فردوست میهنمان، بایستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.