“غبار آمریکایی” شعری از فرح نوتاش

چه پهن است سفرۀ ما
برای پذیرش انواع رنگارنگ فریب
و چه نرم و مطیع تطبیق می دهیم خود را
با نیرنگ ها و فریب ….

————————————-

غبار آمریکایی

می دانم …می دانم… می دانم
انسان میرا و مرگ همزاد زندگی است
ولی کشتار…
کشتار یک امر طبیعی نیست
غبار ریز گرد ها یک امر طبیعی نیست
زلزله د ر زنجیره…
زلزله با نور و صدا
یک امر طبیعی نیست
و سکوت و تحمل
د رمقابل توهین به ذات انسان ها
و زیرو رو کردن بود و نبود انسان ها
یک امر طبیعی نیست

واکنش های ما بطئی ست
واکنش های ما زنگ زده … کند است
واکنش های ما کودن و کاهل و مفلوک است

سکۀ ما دیر می افتد
ما دیر می جنبیم
ما دیر به فریاد در می آییم

اعتماد بنفس ما را… زده و خرد کرده اند
حرف ما بی ارزش و
حرف دگران همواره … در و گوهر است.
ما سست و در رخوت
ما از جنس توده های خام
ما بی هیچ تلاش و تمایلی برای بلوغ

چه پهن است سفرۀ ما
برای پذیرش انواع رنگارنگ فریب
و چه نرم و مطیع تطبیق می دهیم خود را
با نیرنگ ها و فریب

مشخصۀ ذاتی ما شده است
دیر جنبیدن
حرکت ما … پیر و کودن و کاهل
همخوانی ما با سرعت و زمان
هرگز نمی گذرد از مدار صفر
و چه سخت است با ما … ارتباط و تماس
این تمأنینۀ های کشنده
رسوب این زهر مانده در جان هامان
از هزاره های تحمیل وتحمل
از هزاره ها سلطه
که ما امروز
وارثان منگ… گم گشته گان  و خانه خرابان

ما نه روشنفکر
ما نه همگام با حرکت زمان
مانه سوار بر امواج پیشتاز
مانه دیروز … ما نه امروز
ما مات مانده بی فردا
کدام انتخاب … کدام راه … کدام چاه…

ما صدا را می شنویم
سکوت را نه …
ما صدا را ارزش
ولی سکوت را فاقد آن
ولی…
سکوت فریادی ست خاموش
سکوت …فاصله است
و این فاصله های کوتاه …
و این فاصله های بلند…
با ارزشی نه کمتر از صداها
در پیوندی تنگاتنگ … و مکمل آنان
رسانای خبراند
و گاهی سکوت …خود به تنهایی
خالق یک معنای معتبر است
وغیبت ما … از نیمۀ خاموش
فقط همراهی مان می کند تا بی خبری

تناوب پی در پی خیزش مردم
و زنجیرۀ زلزله ها در سراسر ایران
تناوب تظاهرات مردم
و افت وخیز اعجاب انگیز غبار
این پیوند … گسست ناپذیر
انتخاب این … یا مجازاتت آن
سند غبار هارپ آمریکا ست
گواه زلزله و آوار هارپ آمریکا
مرگ و میر… فقر و بی خانمانی
غرق در … مصیبت
نودو هفت اقدام به خود کشی
از سقوط در قعر به هیچ
این است
ذلت تحمیلی فتنه های آمریکا

سکوت ملا از وحشت …
از بر خاستن یک بارۀ مردم
در پایین کشیدن
این نظام زشت و کریه…
این نظام نامأنوس…
این نظام تحمیلی ست

حقیقت را باید گفت
افشا باید کرد
زلزلۀ خیزش مردم … این بار
باید از جا بکند
تمام کاخ ههای استبدای بر روی زمین
هیچ قیامی … شایسته تر از قیام
در دفاع از عزت انسانی نیست

نه … که آمریکا
در ادامۀ تحقیر ملت ما
از پس ماندۀ کودتای ننگینش
لقمۀ گیرد از نو…
برای رهبری ملت ما

نفرت از غرق شدن در تکرار
نفرت از اسارت … در دایرۀ بسته
بیدار باید سازد
خشم خفته… در هستی هر انسان را
و شعله هایش بسوزاند از بن
رژیم آمریکا …
عرضۀ کودتاچیانش بر ما
و کل نظام انگلیسی ملا را

این یک خبر است
رهبری ایران فردا
شورایی خواهد بود

فرح نوتاش
وین    ۱۴٫ فوریۀ ۲۰۱۸
کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.