پـویـان انـصـاری: از طرف من هم زیـر عبـای …

آقای رئیس جمهور فرانسه السلام و علیک و رحمة الّه برکاته!
الحمداله بدون هیچ شک و شبهه ای بر همه واضـح و روشن است که گاو فوائد زیادی دارد ببخشید، دولت جنابعالی در جریان شورش مردم ۴۰ سال اسیـر و در بنـد ایـران علیه اهریمنان چمپاتمه زده بـر میهن مان، زبانم لال بنا به شرایط اقتصادی حسنـه شما با این نظـام ضـد انقلاب کبیـر فـرانسـه که شـامـل هـزاران کُشتـه و اسیـر در سـرزمیـن مان بـوده است گـویـا قـرار است به دیـدار دوستـان اقتصـادی خـود بـرویـد. هرچند می دانم که از دیدگاه شما به اصطلاح حقوق بشری ها، منـافـع اقتصادی حـرف آخـر را می زنـد بقیه اش را بی خیال. ….

Safar Maykron

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

از طرف من هم زیـر عبـای …

آقای رئیس جمهور فرانسه السلام و علیک و رحمة الّه برکاته!
الحمداله بدون هیچ شک و شبهه ای بر همه واضـح و روشن است که گاو فوائد زیادی دارد ببخشید، دولت جنابعالی در جریان شورش مردم ۴۰ سال اسیـر و در بنـد ایـران علیه اهریمنان چمپاتمه زده بـر میهن مان، زبانم لال بنا به شرایط اقتصادی حسنـه شما با این نظـام ضـد انقلاب کبیـر فـرانسـه که شـامـل هـزاران کُشتـه و اسیـر در سـرزمیـن مان بـوده است گـویـا قـرار است به دیـدار دوستـان اقتصـادی خـود بـرویـد. هرچند می دانم که از دیدگاه شما به اصطلاح حقوق بشری ها، منـافـع اقتصادی حـرف آخـر را می زنـد بقیه اش را بی خیال .
حال با این تفاصیل، هر چه باشد نا سلامتی شما نماینده انقلاب کبیر فـرانسه هستید و قرار است از نظـر “سیاسی”و اقتصادی به زندانی بزرگ به نام ایران سفر کنید و بخصوص اینکه با زنـدانبـانان آن (سران نظام جنایتکارجمهوری اسلامی) که صد البته در زیرپا گذاشتن حقوق بشر درجهان شهره عام خاص می باشند، ملاقات کنید .
سفر به آن مُصیبت کده ای که این جـانیـان تـاریـخ بشـریـت برای مـردمان ایـران ساخته اند و اینک شما به  روبوسی با نعلین پوشان جلادان، می روید.

مانند آن دستـه از کسانی که در عرصه های گوناگون هنـری، ادبـی، ورزش باستانی، سینمایی، و غیـره برای شما نامه نوشته اند باید به اطلاع برسانیم ازهمان آغاز که ضحاکی چون خمینی بر سر مردم ایران چون اسید پاشیده شد ما فـعـالان سیاسی در تبـعیـد که نیمی از عُمـر و زنـدگـی مان را یا در اعتصـاب غذا بسر بُـردیـم و یـا در تظـاهرات آنهم در اشکال گوناگونش، از خشـونـت گرفتـه (غش نکنیـد) ماننـد حمله به سفارت خانه ها (لانه جاسوسی جمهوری اسلامی) تا اعتراض های خیابانی، عریضه ای داریـم.
اما فراموش هم نه کرده ایم بختیـار نخست وزیـر نگـون بخت اسبـق ایـران را، سربازان گُـمنـام اقتصـادی فـرانسـه و سربازان گمنام امـام جهـل و جنـون جمهـوری اسلامی سـلاخـی کـردنـد و دولت وقـت طـرفـدار حقوق بشر شما هم سیاست شتر دیدی، ندیدی، را پیش گرفت. (بگذریم ازاینکه دولتمدان کشور مهد تمدن و دموکراسی شما، چه به روزگـار مخالفین آن آورد که خـود حدیث جداگانه ایست که در حوصله این نوشته کوتاه نمی گُـنـجـد)

بـرادر مایکرون، همانطور که استحضار دارید در ۲۲۹ سال پیش مردم آزادیخواه فرانسه خواسته های تاریخی خـود را فـریـاد کرده اند اینک خشنود ار اینکه بالاخره شما توسط نامه ما، فهمیدید که، مـردم ستـم کشیـده ما هم علیـه جناتکاران جمهوری اسلامی به خیـابـان آمده اند و خواسته های ۲۲۹ سال آزادیخواهان انقلاب فـرانسـه را فـریـاد می کنند.

آقای الرئیس الجمهور دامت و برکاته
وقـتـی به سـر زمیـن نفـریـن شـده از زمیـن و آسمـان که نـام اش ایـران است تشـریـف فـرمـا می شـویـد جـان مـادرت یک وقت قـرارداد اقتصـادی ۱۴ میلیـاردی که با کشور قطـر بستی با این اهریمنان نه بندی.

و اما پیشنهاد به شما جان برادر مایکرون!
برای اینکه دل این جلادان تاریخ بشریت را بدست آورید بد نیست با یک دسته گُـل آنهم نه هر گُلی، گُلی مانند گُل محمـدی (صلوات دومی را بلندتر ختم کنید) یا لاله عباسی را تقدیم به خامنه ایی جـلاد زمان کنید و از او خواهش و تمنا کنید ( از شما اصرار از او انکار یا برعکس) که بعد از ۴۰ سال جنایت و خیانت، دست از کُشتـار سیستماتیک مـردم ما بردارد و به مسجدش بـرود!!! و یـا فوقش، یک صدای یواشکیِ، زرشـک، می شنوی.

البته اگر دست نوازشی را هم برسر خانواده های داغدار بکشید دیگه نور علا نور می شه / هم پول میشه هم آب نون و خرجی/ هم خنده بر لبانِ گُرسنگانِ جیب خالی/ و مهم تـر اینکه، تسلی خاطره ما میشه !

آقای مایکرون دروغ چرا، راست اش را بخواهید از طرف ما فـعـالان سیاسی (ببخشید اشتباه لُپی یود، فقط از طرف خودم چراکه دیگه بر سر این موضوع حوصله جر و بحث با خودی ها را ندارم) اگر توانستی یواشکی که کسی نفهمد مواد آتش زایی را زیر عبای ولی وقیح جاسازی کن قول میدم دعای خیـر ِ۷۰ میلیون ایرانی نثـارت خواهد شد.

از آنجائیکه در حمایت از این اعلامیه، اسامی به حد وفور بود کامپیوترم سوخت و متاسفانه همه اسامی از بین رفت، با پوزش از شما …!

شوخی کردم، فقط از طرف خـودم، تک و تنها ….

ژانویه ۲۰۱۸ / استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.