بیانیە جمعی از فعالان زن کورد در داخل و خارج کشور در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران

ما زنان کورد امضا کنندەی این بیانیه از مبارزات ملت ایران و ملت کورد و بخصوص زنان کورد، با تاکید ویژە بر خواست احقاق حقوق جنسیتی و ملیتی خویش پشتیبانی کردە و پای بە عرصەی مشارکت در نهضت می نهیم. ….
———————————————————-

ما امضا کنندگان زیر بە عنوان جمعی از فعالان کورد حقوق زنان مراتب پشتیبانی خود را از جنبش اعتراضی مردم ایران کە بطور کاملا شفاف خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تغییر بە سوی نظامی آزاد و دمکراتیک است اعلام می داریم. زنان کورد همچون دیگر زنان ایرانی در انقلاب ۱۳۵۷ بە امید نیل بە دمکراسی و احقاق حقوقشان مشارکت کردند، اما بسیار زود دریافتند انقلابی کە مصادرە شد و پسوند اسلامی گرفت، سرابی بیش نبود. زنان و کوردها سریعا با سرکوب شدید و تبعیض های مضاعف مواجە گشتند و نە تنها بە حقوق خود دست نیافتند بلکە هرآنچە داشتند نیز از آنان سلب شد.

اکنون پس از گذشت ۳۹ سال، محرومان و ستمدیدگان ایرانی از ظلم، بیکاری، فقر، عدم آزادی بیان، مسدودیت فضای سیاسی و تبعیضهای فراوان بە تنگ آمدە، جان بر کف نهادە و تغییرات اساسی و بنیادین را در همە نقاط ایران فریاد می زنند. معترضان مردم به ستوه آمده ای هستند که حتی از حق اعتراض و تجمع مسالمت آمیز مصرح در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم برخوردار نیستند و تجمعاتشان با خشونت سرکوب میشود. در روزهای اخیر شاهد قتل و جرح معترضین در اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و بازداشتهای گسترده بودەایم.

ما زنان کورد امضا کنندەی این بیانیه از مبارزات ملت ایران و ملت کورد و بخصوص زنان کورد، با تاکید ویژە بر خواست احقاق حقوق جنسیتی و ملیتی خویش پشتیبانی کردە و پای بە عرصەی مشارکت در نهضت می نهیم. ما صریحا اعلام می داریم کە مطابق تئوری اینترسکشنالیستی از لایەهای تودرتوی تبعیض هم علیه جنسیتمان و هم علیه ملیتمان رنج وافر بردەایم. لذا چنین رنجی را در آیندە ایران روا ندانستە و بیش از این تبعیض علیە جنسیتها و ملیتها را برنخواهیم تافت. ما در حالی با جنبش اعتراضی مردم ایران همگام می شویم کە آگاهانە و مصرانە برای نیل بە آزادی و دمکراسی همراه با برابری کامل همە ملیتها و همە جنسیتها در تمامی عرصەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهیم کوشید.

اسامی امضا کنندگان:
آریز محمدی
آوا انوری
بهیە حیدری
بەرزە فڕبانەای
تارا احمدی
تهمینه‌ جوانمرد
توبا الیاسی
جمیله‌ قادری
چنور مهرپرور
حمیرا خلیفه
حیات خزری
دلیله سلیمی زند
دیمن سهرابی
روژه‌ عزیزی
روژین رشیدی
رویا طلوعی
زمانە زیویە
ژوان زمانی
ژونا آبیدر
سارا پلونن
سارا محمدی
سحردیناروند
سرگل کاویان
سروە فتاحی
سهیلا مرادی
سهیلا روحانی
شادی مظهرپور
شایستە وەتمانی
شلیر شبلى
شنە پاییزی
شه فه ق مه ولانائی
شهین بایزیدپور
شەهلا یارحوسینی
صبری بهمنی
غزال علیالی
فرزانه جلالی
فرشته‌ گلپرور
فریبا رشیدی
فریبا ویسی
فوزیە خزرپور
کازیوە انامقی
کوێستان عومەرزادە
کوێستان فتوحی
گلالە سمیعی
گلاویژ محمدی
گلاویژپیروان
گلبهارشریفی
گلرخ قبادی
گلفام سردشتی
گولەگەنم پیروزی
لەیلا قادری
لیلا صوفی سلطانی
لیلا قادری
مریم کلهر
منیره بلوری
مینا سلطانزادە
ناهید مکرى
نسرین کریمی
نە شمیل جوانمردی
هانا وریا
هتاو فقیهی
هەتاو عەبدولاهی
هەوار خزرزادە “شەڤگەش”
هیرو باری

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.