امیرجواهری لنگرودی: شعارهای اعتراضی مردم ایران، نشان واگویایی جنبشی زنده و پویا است!

بازپرداختن به شعارها به شناخت عوامل اصلی و خصلت ها و خود ویژگی های حرکت پیشروی مردم ما کمک می کند. تنها از همین طریق است که می توان با بازخوانی شعار ها و به روانشناسی اجتماعی گروههای مختلفی که هر یک به سهم خویش طرح کننده شعار ها بوده اند به موقعیت و شرایط ذهنی و عینی جامعه به طور زنده پی برد! ….

210

211

شماره یک
شعارهای اعتراضی مردم ایران، نشان واگویایی جنبشی زنده و پویا است!

امیرجواهری لنگرودی
amir_772@hotmail.com

ای خموشان ترکِ خاموشی کنیم
با سیاووشان، سیاووشی کنیم
سازها را پرده هایی نو زنیم
کُهنه را وقفِ فراموشی کنیم
اوج ها موجِ صداها می شوند
نعره ها را مرگِ خاموشی کنیم
پَردۀ جامه درانی خوشتراست
با قدح نوشان نوا نوشی کنیم
قطره ها پیوسته، دریا می شوند
با تنِ دریا، همآغوشی کنیم
در خیابان، لاله ها گُل می دهند
کوچه ها را غرقِ خود جوشی کنیم
وقتِ آن آمد که چاووشی کنیم
با ســیاووشان، ســیاووشی کنیم

سیاووش میرزاده

نگاهی به شعار های که در جریان تحولات به خیابان آمدن همه سویه مردمان کشورمان در بخش های وسیعی از جغرافیای ایران که از هشتم دی ماه ۱۳۹۶ به اینطرف از شهرمشهد آغاز شده و به سرعت وجه سراسری به خود گرفت ، بازپرداختن به شعارها به شناخت عوامل اصلی و خصلت ها و خود ویژگی های حرکت پیشروی مردم ما کمک می کند. تنها از همین طریق است که می توان با بازخوانی شعار ها و به روانشناسی اجتماعی گروههای مختلفی که هر یک به سهم خویش طرح کننده شعار ها بوده اند به موقعیت و شرایط ذهنی و عینی جامعه به طور زنده پی برد !
از طریق بازنگری به عمق شعارها می توان موقعیت عمل طبقات و لایه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و گروههایی که در مبارزات خیابانی این دوره معین شرکت دارند را باز شناخت!
من برآنم؛ از طریق پخش وسیع شعار ها می توان پی برد که در جامعه ، توده عظیم همواره  به ضرورت دگرگونی و واژگونی نظام رسیده و کل نظام را هدف قرارداده و تیر ترکش خویش را به هدف اصلی ” ولایت ” نشانه رفته اند!
شعار ها نشان می دهند ؛ که وجه مشترک عینی توده میلیونی در بیان مبارزات شان چه خواستگاهی دارد!

می توان گفت: در این دوره شعار ها از بیان اقتصادی و معیشتی به سرعت سیاسی و رادیکال شده و به نحوی در امر رودررویی با کلیت نظام خصلت سراسری به خود گرفت!
این شعارها پیام شعله افروز میلیون ها تن ازجوانان دختر و پسرشاد ، آوازخوان و رقصنده ایرانی ایست که درحلقه جنگ وگریزهای گریلایی شان در سطح شهرهای مختلف در کف خیابان در برابر خیل عظیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی و نیروهای ضد شورش ، سپاهی ، بسیجی و حزب اللهی و امامان جمعه و خواهران لچک به سر که در معیت قوای سرکوب در میان دخترکان جوان می لولیدند بدل به پژواکی میلیونی شد و همچنان ادامه دارد به پیشواز قیامی بزرگ و جسارت آمیز قدم برمی دارد!.

برکسی پوشیده نیست طی ماهها ، هفته ها و روزهای آغازین دی ماه  به این سو، ما همچنان با سلسله اقدامات اعتراضی بازنشستگان ، مالباختگان ، کارگران ، پرستاران ، دست فروشان ، کودکان خیابانی کار، خاصه  در آستانه شانزدهم (۱۶) آذر به این سو ، با تحرکات عمومی تر دانشجویان درمتن جنبش عمومی ضد استبدادی حاکم درمحیط عمومی دانشگاهها روبروهستیم. از آن روز تا به امروز دهها ها فعال دانشجویی ازدانشگاههای سراسرتهران، اصفهان، تبریز و قزوین و چند دانشگاه دیگربه کمیته های انضباطی ویا ستاد خبری وزارت اطلاعات احضارشدند. دراین بین دانشجویان بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستان ها تاکنون به بالای صد نفر رسیده است. اما با وجود سرکوب های شدید، اعتراضات دانشجویی همچنان گسترده وسراسری است.

برگزاری تظاهرات، تجمعات، تحصن، اعتصاب غذا، برپایی تریبون های آزاد وهمایش های اعتراضی وصدوربیانیه های اعتراضی مهم ترین شکل های اعتراضات دانشجویی بوده وهمچنان ادامه دارد. در کنار این جوش و خروش دانشجویان ، اعتصاب غذای درون زندان کارگر زندانی رضا شهابی چهره نام آشنای کارگران سندیکای شرکت واحد و دشواری وضعیت دستگیری محمود صالحی چهره دیگر شناخته شده جنبش کارگری در کردستان  و بخشا دستگیری اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، و دیگر زندانیان سیاسی ، سلسه اعتراضاتی را در عرصه های گوناگون به نمایش گذاشتند،اعتراضات معلمان و بازنشستگان و مالباختگان  در وسعت سراسری به حضور اعتراضی مشهد انجامید.

طی روزهای پشت سر گذاشته شده در سطح شهرهای درود ( لرستان ) ، زنجان ، اهواز ، کرمانشاه و … در دل اعتراضات اخیر ، معترضین با عبور ازخط قرمزهای نظام دردل اعتراضات خیابانی شان، توسط قوای سرکوب و نیروی ضد شورش و امنیتی تامل نشدند و به کشتار فرزندان مردم ما انجامید.هم اکنون در سطح همین شهر ها و دیگر نقاط، مدافعین آزادی و دمکراسی و برابری دربرابردشمنان آزادی و استقلال کشور، صف آرایی جدیدی را سازمان می دهند و خود را برای روزهای سخت تر آماده می سازند. باشد که استمرارمبارزه دردرون کشور،مردمان ما را ازننگ رژیم آدم کشان اسلامی ایران، رها گرداند

باید با تاکید یاد آور گردم :
من این شعارها ازمیان گزارشات منتشره در سطح  فیس بوک ها، یوتوپ ها،ایمیل هاومطالب جا داده شده در سطح شبکه های مجازی درون کشور فراهم آوردم و صد البته این همه شعار ها نیست و جمع آوری اش ادامه دارد … و همه تلاشم این بوده و است که به حذف هیچ شعاری در هر سطح از – موافقت و مخالفتم – با آن شعار ها ، بر نیایم . چرا که از منظر من این طبیعی است که در هر جنبش اجتماعی میلیونی  در کنار انبوه شعار های حق طلبانه، انگشت شماری شعار های ناهمسازو ناهمگون  نیز طرح  و بر زبان آورده شود. اما به طور معمول جریان مردمی و عدالتخواه و آزادی طلب، چنان چنگ و دندان نشان می دهد و زور آور است که خیلی زود شعار های پوچ و بی مغز و نادرست را از سر زبان ها به کناری می نهد و معادلش را بر زبان ها جاری می سازد. چنان که در خیزش پرشورهفته اول دی به این سو و در سطح شهر های مختلف ، شعار نان و آزادی زندانیان سیاسی و رفاه همگانی بشکل  خواست عمومی  در دل شعار ها ی مردم از روز نخست خود نمایی می کرد و هر اتفاقی هم که برای این جنبش بیفتد ، درادامه مسیر خود بسان درفش حق خواهی مردم به جان آمده به راه خود ادامه خواهد داد. مردم ما آنچنان محکم فریاد زدند و می زنند  : دیگر فقربس است  – نه به خفقان چهار دهه سیاه حاکمیت اسلامی که خفه مان کرده است- حاکمیت دینی را نمی خواهیم  – نه به چپاول دسترنج مردم زحمتکش و ثروت اجتماعی به دست یک مشت غارتگر و پایان بخشیدن به اختلاس ها – نه به بی مزدی و  بیکاری – نه به نابرابری – نه به تبعیض جنسی در همه سطوح جامعه و به حجاب اجباری  در یک کلام  :  نه به ستم و آزادی ستیزی و آری به آزادی و نان و رفاه و شادی و عینیت زندگی در سراسر جغرافیای ایران

از همه دوستانی که برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و دیگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و یوتوپ های جدید می گذارند، سپاسگزارم. یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد درصورت امکان تکمیل اش کیند تا برای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموز باشد.

می توان وباید ازمبارزان داخل کشور دربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران – زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

مشهد:
تا حقمو نگیرم / به خانه برنگردم
یک اختلاس کم بشه/ مشکل ما حل میشه
نه غزه نه لبنان /جانم فدای ایران،
نترسید نترسید /ما همه با هم هستیم،
اسلامو پله کردید / مردمو ذله کردید
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
ایران که شاه نداره/ حساب و کتاب نداره
رضا شاه، روحت شاد

نیشابور:
ایرانی با غیرت/ حمایت ، حمایت
یک احتلاس کم بشه / مشکل ما حل میشه
پلیس برو ، دزدو بگیر
مرگ بر روحانی / مرگ بر دیکتاتور
نترسید ، نترسید / ما همه با هم هستیم

قم :
جمهوری اسلامی / نمی خوایم ، نمی خوایم
آقا خدایی می‌کنه /ملت گدایی می‌کنه،
سوریه را رها کن / فکری به‌حال ما کن
مرگ بر حزب‌الله
سیدعلی حیا کن/ حکومت رو رها کن.
نترسید نترسید/ ما همه با هم هستیم
سید علی حیا کن/ مملکتو رها کن

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=J66Y_5Ho_mE

درود:
زن ها به ما پیوستن/ بی غیرتا نشستن
ارتش حمایت ، حمایت / ایران شده قیامت
نیروی انتظامی/ تو هم میهن مایی

همدان:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
خامنه ای قاتله / ولایتش باطله
مرگ بر دیکتاتور.
آخوندا حیا کنید/ مملکت رها کنید
رضا شاه ، روحت شاد
مرگ برروحانی
نیروی انتظامی/ حمایت ، حمایت

https://www.youtube.com/watch?v=rioCsWwqVz8

اهواز:
وای بر آن روز / که مسلح شوم
وای بر آن روز که مسلح شویم
شعار هر ایرانی، مرگ بر گرانی.

https://www.facebook.com/babak.azad.iran/videos/10155130148516099

نوشهر:
مرگ بر دیکتاتور
ارتش فدای ملت / ملت فدای ارتش
این رژیم رفتنیه / حقیقت گفتنیه

رشت:
لاریجانی حیا کن / قضاوتو رها کن
آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید
می میریم می میریم، ایران رو پس می گیریم
ما ایرانی هستیم، عرب نمی پرستیم
نترسید ، نترسید . ما همه با هم هستیم «
مرگ بر دیکتاتور
بسیجی ، برو گمشو
آحوندا حیا کن / مملکتو رها کن

https://www.youtube.com/watch?v=x3mYAjxgPOA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dEll3OJyK5k

قزوین:
بریز بیرون هموطن/ حقته فریاد بزن
مرگ بر دیکتاتور

https://www.youtube.com/watch?v=Y1O9RGhq4v4

بریز بیرون هموطن / حقتو فریاد بزن
ایرانی با غیرت / حمایت حمایت

https://www.youtube.com/watch?v=dEll3OJyK5k

تهران:
ما تماشاگر نمیخواهیم به ما مطلق شوید
توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه.
ملت گدایی می‌کند/ آقا خدایی می‌کند
می میریم ، می میریم/ ایران را پس می گیریم
سوریه را رها کن / فکری به حال ما کن
حکومت زور نمی خوایم/ پلیس مزدور نمی خوایم
مرفهین بی درد / مایه ننگ ملت
یا مرگ یا آزادی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد،
ملت گدایی می‌کند/ آخوند خدایی می‌کند
نترسید نترسید / ما همه با هم هستیم
حکومت زور نمی خوایم / پلیس مزدور نمی خوایم
سر آمد ، سر آمد / کاسه صبرمردم
کارگر ، دانشجو / اتحاد ، اتحاد
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی / آزاد باید گردد
اصلاح طلب، اصول‌گرا، دیگر تمام است ماجرا
ایرانی با غیرت / حمایت ، حمایت
دانشجو می‌میرد ذلت نمی پذیرد
رفراندوم، رفراندوم/ اینست شعار مردم
سید علی حیا کن، مملکتو را رهاکن!
سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
بسیجی بی غیرت / نمی خوایم ، نمی خوایم
ایرانی ، ایرانی / حمایت ، حمایت
مرگ بر حزب الله

در برابر زندان اوین و خواندن : دایه دایه ، وقت جنگه

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WfloAZ5o19E

اعزام نیرو برای سرکوب جنبش مردم در تهران جاده خاوران در هشتمین روز اعتراضات مردم تهران چهاردهم دی ۹۶

اسلامو پله کردید / مردمو ذله کردید
بهار آزادیه / جای ندا خالیه

https://www.youtube.com/embed/5O6Z20YEMHg

دانشگاه تهران:
دانشجو ، کارگر/ اتحاد ، اتحاد
اتحاد ، اتحاد / دانشجو و کارگر اتحاد
این همه لشکر آمده/ علیه رهبر آمده
می میریم ، می میریم / ایرانو پس می گیریم
چه غزه ، چه لبنان / مرگ بر ظالمان
هم سوریه ، هم ایران / مرگ بر ظالمان
کارگران بی مزدند / آخوند ها دزد دزدند

کوی دانشگاه:
نه کاری ، نه باری / پول از کجا بیاریم
دانشجو آگاه است / با کارگر همراه است
آقا خدایی می کند/ ملت گدایی می کند
آخوندا حیا کنید / مملکتو رو رها کنید
جوون بیکار نشسته / آخوند پشت میز نشسته
نه شاه ، نه شیخ ، نه سردار / مرگ بر هر چه ستمکار
خامنه ای ، ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما میچکد از چنگ تو
سید علی حیا کن/ مملکتو رها کن
ملت گدایی می کند / آقا خدایی می کند
این است شعار ملی/ استقلال، آزادی ، جمهوری ایرانی
تهران چهار راه توحید در تاریخ چهاردهم دی ۹۶ شعار ها :
رفراندوم ، رفراندوم / این است شعار مردم
مرگ بر خامنه ای

کرج:
حسین حسین شعار ما/ تجاوز افتخارما
ارتش ،حمایت و حمایت / ایران شده قیامت ر ما
تاحقمو نگیریم / هرشب همین بساطه
این آخرین پیامه/ هدف فقط نظامه
ملت به رای ملت / دولت به رای دولت
ایرانی می میرد/ ذلت نمی پذیرد

https://www.youtube.com/watch?v=8llAfKIufm4

کرمانشاه:
یا مرگ / یا آزادی
استقلال ، آزادی / جمهوری ایرانی
ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم!
زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد
ملت گدایی می کند/ آخوند خدایی می کند
بریز بیرون هموطن/ حقتو فریاد بزن
خامنه ای  حیا کن / مملکتو رها کن

https://www.youtube.com/watch?v=DYuZrGO0iRs
=======
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hmd2yL6ofxg
=====
https://twitter.com/javaneh2017/status/947405702355701760

https://www.youtube.com/embed/5O6Z20YEMHg

ملت گدایی می کند / آقا خدایی می کند
جوان بیکار نشسته / آخوند تو کاخ نشسته
رضا شاه / روحت شاد
لاریجانی حیا کن / قضاوتو رها کن
نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران
نیروی انتظامی / حمایت حمایت
سوریه را ها کن / فکری به حال ما کن

https://www.youtube.com/watch?v=dEll3OJyK5k

اصفهان:
سید علی ببخشید / دیگه باید بلند شید
مفسد اقتصادی/ اعدام باید گردد
نیروی انتظامی/ حمایت ، حمایت
سید علی ببخشید / دیگه باید بلند شیم
مرگ بر دیکتاتور
روحانی ، روحانی/ تو مال مردم خوری

https://www.youtube.com/watch?v=4551exnjfbM

شیراز:
ایرانی با غیرت/ خجالت ، خجالت
لاریجانی ، حیا کن/ قضاوتو رها کن
چپاول ، گرانی/ ما همه سرنگونیم
یا مرگ یا آزادی
بریز بیرون هموطن / حقتو فریاد بزن

https://www.youtube.com/watch?v=dEll3OJyK5k

ملایر:
ابوالفضل علمدار/ خامنه ای را بردار

خرم آباد:
ما همگی بیکاریم / خداتونو در آریم
ایرانی بسه دیگر/ غیرتتو نشون بده
شاه سلطان ولایت / مرگت فرا رسیده
شاه سلطان ولایت / آتش جواب آتش

مسجد سلیمان:
توپ و تانک فشفشه / آخوند باید گم بشه

https://web.telegram.org/#/im?p=s1120259855_11850818966618868916

لاهیجان:
مرگ بر خامنه ای
دهلران:
آخوند خدایی می کند / ملت گدایی می کند!
آقا خدایی می کند / ملت گدایی می کند!

شهرضا:
زنده با ایران آزاد
سید علی ببخشید/ دیگه باید بلند شی

آبادان:
ملت گدایی می کند، آخوند خدایی می کند
سید علی ببخشید، دیگه باید بلند شید
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سنندج:
مرگ بر دیکتاتور
در خطاب به بسیجی ها / بیشرف بیشرف

https://www.facebook.com/saman.b.50/videos/1677880868945175

الیگودرز:
خامنه ای حیا کن  / مملکتو رها کن

چاه بهار:
خامنه ای حیا کن/ مملکتو رها کن
ایران وطن ماست/ کوروش پدر ماست

https://www.youtube.com/watch?v=f-gf5uKjrEE

زرین شهر اصفهان:

https://www.youtube.com/embed/5O6Z20YEMHg

نجف آباد اصفهان:
خامنه ای الاغه/ یک دستش هم چلاغه

فولاد شهر:
ایران زمین بداند / نهضت ادامه دارد

شاهین شهر:
https://www.youtube.com/embed/5O6Z20YEMHg

بلوچستان:
نترسید ، نترسید / ما همه با هم هستیم
نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران

https://www.youtube.com/watch?v=kAFva0LCwXc

اعلام برائت یکی ازفرماندهان بسیج وپیوستن به مردم

https://www.youtube.com/watch?v=a9fY2vJqhFY

سایر نقاط کشور:
استقلال ، آزادی / جمهوری ایرانی
توپ ، تانک و فشفشه/ آخوند باید گم بشه
ملت ما بیداز است / از دزدی بیزار است
آقا خدایی می کند/ مات گدایی می کند
ای جوان ایرانی/ بلند شو ، بلند شو
دزد غارت می کند/ دولت حمایت می کند
سوریه را رها کن / فکری به حال ما کن
کشور ما دزد خونه است / توی جهان نمونه است
سال ۵۷ مردم می گفتند: ننگ با رنگ پاک نمی شود
حالا باید گفت : ننگ با قطع اینترنت پاک نمی شود
ما می گیم خر نمی خوایم/ رنگ  پالون عوض میشه

ادامه دارد …..

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.