دعوت به جلسه تبادل نظر و هماهنگی در تورنتو: جنبش اعتراضی سراسری در ایران و مصافهاى پیش رو

این جلسه سخنران نخواهد داشت و تلاش خواهد شد که با همفکری برنامه عمل هماهنگ شده تری را در سطح تورنتو در حمایت از این مبارزات اتخاذ کنیم ….

Date: Wednesday, January 3, 2018
Time: 6 to 9 PM
Where: Thornhill Community Centre
7755 Bayview Ave, Thornhill, Ontario, Room B1

از کلیه فعالین و جریانات چپ و کارگری و کمونیستی در شهر تورنتو دعوت می کنیم به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون اعتراضات گسترده عمومی کارگران و زحمتکشان و توده های ستم کشیده علیه فقر، گرانی، شکاف طبقاتی، استبداد و سرکوب گریهای رژیم جمهوری اسلامی و راهکارهای موثر در حمایت از این مبارزات و نیز جلوگیری از نفوذ جناحهای حکومتی و جریانات دست راستی در این جلسه شرکت نمایند.

این جلسه سخنران نخواهد داشت و تلاش خواهد شد که با همفکری برنامه عمل هماهنگ شده تری را در سطح تورنتو در حمایت از این مبارزات اتخاذ کنیم.

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید.
iaswi.can@gmail.com

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.