شناسایی گوشت الاغ در گوشت‌های چرخ شده تهران با استفاده از اشعه مادون قرمز!

روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه تکنیک‌های کموتریکس برای شناسایی گوشت الاغ در گوشت‌های چرخ شده در تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. ….
تسنیم:
در مطالعه ای شناسایی گوشت الاغ در گوشت‌های چرخ شده تهران صورت پذیرفت زیرا شناسایی تقلیات گوشت و فراورده‌های گوشتی از جنبه‌های بهداشت، مذهبی و اقتصادی بسیار مهم است. همچنین تاکنون از روش‌های مختلفی برای شناسایی منشا حیوانی گوشت استفاده شده است، هر چند راه اندازی روش‌های سریع، غیرتخریبی و ساده همچنان مورد نیاز است.

در این مطالعه، روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه تکنیک‌های کموتریکس برای شناسایی گوشت الاغ در گوشت چرخ شده مورد ارزیابی قرار گرفت که به همت سید محمد موسوی – کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، سهیل اسکندری – دانشیار، مهدیه عباسی – کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و غلامرضا جاهد خانیکی – استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت پذیرفته است.

در این روش‌؛ تعداد ۱۲ نمونه گوشت گاو گوسفند از قصابی‌های شهر تهران خریداری شد. نمونه‌های گوشت الاغ نیز از کلینیک دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد. همچنین مخلوط‌های گوشت الاغ در گوشت گاو و گوشت گوسفند با درصدهای بین ۲ تا ۹۰ درصد تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. داده‌های طیفی با استفاده از دستگاه ATR-FT-IR جمع‌آوری شد و به منظور گروه‌بندی گوشت گونه‌های حیوانی مدل‌های آماری تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل تابع ممیزی بر روی داده‌های انتخاب شده از ناحیه اثرانگشتی ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ سانتی‌متر معکوس انجام شد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از روش‌ تحلیل تابع ممیزی نشان دهنده اختصاصیت بالای (برابر با ۱) این روش در پیش‌بینی انواع مختلف گوشت بود، هرچند آنالیز نتایج داده‌های طیفی مخلوط‌های گوشت الاغ در گوشت گاو و گوشت گوسفند به ترتیب میزان اختصاصی پایین‌تر ۰٫۷۶ و ۰٫۷۷ را نشان داد. این روش توانایی تشخیص ۵ درصد گوشت الاغ در هر کدام از گوشت‌های گاو و گوسفند را دارا است. در نهایت نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه نشان داد، روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه استفاده از تکنیک‌های کمومتریکس پتانسیل تمایز گوشت الاغ از گوشت‌های دیگر را دارا است و این رویکرد می‌تواند کمک شایانی به نهادهای قانونی برای شناسایی منشا گوشت‌های غیرحلال باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.