فراخوان: همبستگی با جنبش کارگری ایران، بزرگ‌داشت رضا شهابی – محمود صالحی با تاکید به آزادی رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی و اجتماعی

استکهلم – شنبه نهم دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۰۰ ….


همبستگی با جنبش کارگری ایران
بزرگ‌داشت رضا شهابی – محمود صالحی
با تاکید به آزادی رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی و اجتماعی

استکهلم – شنبه نهم دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۰۰
مکان: Axelsberg Torg 3 -  T-banestation Axelsberg

3

سرنگون باد حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان‌های سیاسی برچیده باید گردد!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
سوم دسامبر ۲۰۱۷
شماره تلفن‌های تماس:
بهرام رحمانی: ۷۰۷۴۷۴۳۳۶/۰۰۴۶
محمود سی‌سری: ۷۳۶۲۲۸۷۲۶/۰۰۴۶
بهروز خباز: ۷۰۶۵۸۰۷۶۲/۰۰۴۶
شورش مولانی: ۷۰۴۰۴۳۹۵۴/۰۰۴۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.