اعلام حمایت “انجمن همبستگی بین المللی کارگران” ترکیه از زلزله زدگان ایران

ما همراه شما غم بزرگ ناشی از مصیبت زلزله اخیر را در قلب خود احساس میکنیم. صدها کشته و هزاران مجروح عمیقا ما را متاثر کرده است. ما مراتب تسلیت خود را به تمام خواهران و برادران هم طبقه خود اعلام میداریم. ….

به برادران و خواهران هم طبقه ی ایرانی
ما، هم درد مشترک داریم، هم دشمن مشترک

برادران و خواهران هم طبقه ی عزیز :

ما همراه شما غم بزرگ ناشی از مصیبت زلزله اخیر را در قلب خود احساس میکنیم. صدها کشته و هزاران مجروح عمیقا ما را متاثر کرده است. ما مراتب تسلیت خود را به تمام خواهران و برادران هم طبقه خود اعلام میداریم.

ما میدانیم که مسئولیت مستقیم این گونه کشتارها طبیعتا” به عهده حاکمیت وسیستم سرمایه داری است، به همین سبب معتقدیم که باید کلیه سیاستمداران بورژوازی،صاحبان سرمایه واملاک به خاطر این فاجعه عظیم با این حجم تلفا ت جانی( صحبت از هزاران کشته است ) و تخریب شهرها ، مورد مواخذه قرارگیرند.

برای ما روشن است که حتی با سقوط سیستم بهره کشی و ایجاد نظام نوین که حافظ منافع کارگران و زحمتکشان بوده و بنا بر اراده اکثریت جامعه  مستقر خواهد شد، نیز پایانی بر آلام قربانیان نظام سرمایه داری نمیباشد.
ما اطلاع داریم که غالب قربانیان به خصوص تهی دستان که جان خود را از دست داده اند، در مجتمع های مسکونی زندگی می کردند که توسط افراد و نهاد های حکومتی بدون رعایت ایمنی ساخته شده بوده اند. برای ما که شاهد زمین لرزه ای تقریبا مشابه ی در ترکیه بوده ایم، حادثه ای شوک آور به حساب نمی آید، علیرغم تفاوت های مذهبی ، فرهنگی و ملی، کلیه قوانین در جهت مخالف منافع کارگران و زحمتکشان میباشد. آیا این شباهت ها دلایل اثبات این نیست که کلیه زحمتکشان جدا از ملیت ، مذهب و نژاد باید به مبارزه علیه سرمایه داری و استثمار به پا خیزند؟

ما اعتقاد داریم،  تنها زلزله ، سیل و سایر بلایای طبیعی نیست که انسان ها را قتل عام میکند (با نگاهی به جنگ ها مشاهده میشود که تلفات انسانی ان ها به مراتب بیشتر است) بیایید برای براندازی کل سرمایه داری اقدام به مبارزه متحدانه کنیم و در جهت استحکام و  هم بستگی بین المللی کارگران همت بگماریم.

زنده باد هم بستگی طبقاتی طبقه کارگر
سرنگون باد سرمایه داری

انجمن همبستگی بین المللی کارگران ( UID-DER )
15 /11/2017

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.