حسین اکبری: محمود صالحی برابر قانون باید آزاد گردد!

محمود صالحی کارگری است که تحت هیچ شرایطی نه میخواهد و نه قادر است تا علیه امنیت کشور اقدامی بعمل آورد؛ در عین حال بیمار است و به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی باید مورد توجهات پزشکی و درمانی قرار گیرد نه آنکه در شرایطی قرار گیرد که به تشدید بیماریش منجر گردد! محمود صالحی برابر با ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید بر درنگ آزاد گردد! ….

———————————————————

اخبار روز:
محمود صالحی کارگر ساعت ۱۲ ظهر روز شش مهر ماه ۱٣۹۶ پس از انجام دیالیز و خروج از بیمارستان سقز، توسط ماموران لباس شخصی با ارائه حکم بازداشت و به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. این در حالی است که بیمار دیالیزی پس از انجام دیالیز نیاز به استراحت دارد.
محمود علاوه بر رنج فراوانی که از بیماریهای سخت کلیوی می برد دچار ناراحتی قلبی است و به همین خاطر در بیمارستان سقز تحت تدابیر شدید امنیتی بستری است. تدابیری که نه تنها نیاز به آن برای زندانی بیماری با شرایط محمود صالحی موجه نیست بلکه این شیوه نگهداری بیمار بستری با پابند و دست بند خلاف کرامت انسانی و عملی ناشایست و در عین حال بنا بر قانون جرم سیاسی این رفتار خلاف قانون است.

محمود صالحی نه مجرم و مفسداقتصادی و نه جنایت پیشه و قاچاقچی است. جرم محمود دفاع از کارگران و محرومان جامعه برای احقاق به حقوق انسانی و مسلم آنان است.

از سوی دیگر بیماری محمود صالحی کاملا محرز بوده و هیچ گونه تمارضی در میان نیست و شدت بیماری های وی به حدی است که طاقت کیفر ندارد و مطابق ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۹۲ که بر عدم تحمل کیفر زندانی بیمار صراحت دارد؛ ادامه حبس و نگهداری محمود صالحی خلاف قانون است و محمود صالحی برابر قانون آزاد بایدگردد. همین شرایط هم اکنون بر رضا شهابی نیز صدق می کند با این تفاوت که زمان کیفر رضا شهابی به پایان رسیده و باید آزاد و به آغوش خانواده برگردد.

چه دلیل موجهی وجود دارد که سیستم قضایی کشور نمی خواهد یا نمی تواند قوانین مصوب خود را به اجرا دربیاورد؟ آیا این رویه نا معقول و غیرمنصفانه ای نیست که غارتگران بیت المال به راحتی از محاکمه و کیفر می گریزند وکارگران به صرف مبارزه برای بهبود شرایط زندگی باید با چنین شیوه های ناروایی کیفر بینند؟

علی القاعده قوه قضاییه باید جایی باشد تا محروم شدگان از حقوق اجتماعی برای تظلم خواهی بدانجا روی آورند؛ آیا شایسته است نظام قضایی کشور همواره مورد پرسش قرار گیرد که چرا محاکم زیر مجموعه اش نسبت به کارگران احکام ناروا صادر و آنان را به جرم های ناکرده متهم و زندانی می کند؟ و به رغم اعتراض به این رویه های نادرست از سوی زندانی حتی با توسل به اعتصاب غذا و به خطر انداختن جان؛ صدای دادخواهی اش شنیده نمی شود؟

صدای کارگران و محرومان جامعه را پیش از آن که امثال ترامپ و نتانیاهو و دستگاه های تبلیغاتی وابسته به آنها پژواک دهند بشنوید و با انصاف به داد بنشینید!

محمود صالحی کارگری است که تحت هیچ شرایطی نه میخواهد و نه قادر است تا علیه امنیت کشور اقدامی بعمل آورد؛ در عین حال بیمار است و به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی باید مورد توجهات پزشکی و درمانی قرار گیرد نه آنکه در شرایطی قرار گیرد که به تشدید بیماریش منجر گردد!

محمود صالحی برابر با ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۹۲ باید بر درنگ آزاد گردد!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.