نشر کتاب ارزان استکهلم برگزار می کند: رو نمائی چاپ سوم کتاب “من یک شورشی هستم” نوشته عباس سماکار

چاپ سوم این کتاب همراه است با تصحیحات، و عکس ها و اسناد تازه ….

—————————————————

نشر کتاب ارزان استکهلم برگزار می کند: رو نمائی چاپ سوم کتاب “من یک شورشی هستم”  نوشته عباس سماکار


ketab-shoreshi

چاپ سوم این کتاب همراه است با تصحیحات، و عکس ها و اسناد تازه
در قطع وزیری

در نشست رونمائی
نویسنده و ناشر به شرح نسخه جدید این کتاب و پاسخ به پرسش حاضران می پردازند

سه شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ از ساعت – ۱۸:۰۰

آدرس:
Helsingforsgatan 15 Akalla

تلفن های تماس:
+۴۶۷۰۴۹۲۹۲۶۹۲۴٫ + ۴۶۸۷۵۲۷۷۰۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.