«پایان یک دوره و آغاز دوره ای جدید در کردستان عراق: واکنش ها و راه کارها»: گفتگو با بهرام رحمانی

گفتمان سیاسی اجتماعی ….
شنبه  ۱۵ مهر ۱۳۹۶: ۷ اکتبر ۲۰۱۷

«پایان یک دوره و آغاز دوره ای جدید در کردستان عراق : واکنش ها و راه کارها»
گفتگو با بهرام رحمانی
نویسنده ، روزنامه نگار و فعال سیاسی

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش ۱

بخش ۲

بخش ۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.