بیش از ۴۰ میلیون برده

زنان سه چهارم کل بردگان جهان ….


روشنگری:

گزارش امسال سه سازمان جهانی  که علیه برده داری فعالیت میکند نشان میدهد سال گذشته در جهان ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  برده وجود داشته است.۲۵ میلیون نفر آنها به کار اجباری در کارخانه ها ، ساختمان سازی، ماهیگیری و کشاورزی  گماشته شده اند یا به عنوان برده جنسی به کار گرفته میشوند. ۱۵ میلیون آنها به ازدواج اجباری وادار شده اند. از هر چهار برده در جهان مدرن سه نفر- یعنی سه چهارم کل بردگان- زن هستند و بردگی اجباری بیش از همه در آفریقا و بعد آسیا رایج است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.