ایرج واحدی پور: خروج ترامپ ازتوافق پاریس، اعلام تعهدموازی فرمانداران

طرح خروج دولت ترامپ از معاهده پاریس، انگیزه ای شد که حکومت های محلی و ایالتی آمریکا و همچنین شرکت های تولیدی این کشور به حمایت از این توافق بپردازند و تعهد موازی در مبارزه برای تغییرات محیط زیست برعهده بگیرند. روز پنجشنبه فرمانداران واشنگتن، نیو یورک و کالیفرنیا گفتند که انها مشغول سازمان دهی اتحاد جداگانه ای از ایالات امریکا هستند که متعهد می شوند توافق نامه پاریس راتقویت کنند ….

—————————————————

خروج ترامپ ازتوافق پاریس، اعلام تعهدموازی فرمانداران
نیویورک تایمز

ایرج واحدی پور

اخبار روز:
نماینده گان شهرها، ایالات وکمپانی های امریکایی مشغول تهیه طرحی هستند که به سازمان ملل ارایه دهند وعلی رغم اقدام ترامپ درخارج شدن از موافقتنامه محیط زیست پاریس، تمام تعهدات امریکا را به مرحله اجرا دراورند.
این گروه بی نام که تا کنون شامل ٣٠ شهردار، سه فرماندار و هشتاد رییس دانشگاه وبیشتر از صد کمپانی است با سازمان ملل مذاکره میکنند که تعهدات قبلی امریکا را در برابر معاهده محیط زیست پاریس، هم اهنگ با سایر ملل به انجام برسانند.
مایکل بلومبرگ شهردار اسبق نیویورک که هم اهنگ کننده کوشش فوق الذکر است در مصاحبه ای گفت “ما تعهد میکنیم که تمام انچه را که امریکا قرار بود قبل از اقدام ترامپ انجام دهد به اجرا دراوریم.”
او گفت، با افزودن اقدامات محیط زیستی، شهرها،ایالات و کمپانی ها میتوانند به تعهدات خود وحتی بیشتر از انها که توسط دولت پرزیدنت اوباما در کاهش گرمای زمین با کنترل گازهای گرمخانه ای به ٢۶ درصددر سال ٢٠٢۵ نسبت به سال ٢٠٠۵ تعهد شده بود عمل نماید.

اینکه این تعهد در مقابل سازمان ملل دقیقا چگونه صورت خواهد گرفت روشن نیست. کریستیانا فیگوارس Christiana Figueres مقام بالای پیشین محیط زیست سازمان ملل اظهار داشت که در حال حاضر مکانیسم رسمی برای تعهدات سازمانهایی که اختیار دولتی در پیمان پاریس نداشته اند وجود نداشته است.
خانم فیگوارس که تصمیم دولت ترامپ را در خارج شدن از پیمان پاریس یک “افسانه پوچ سیاسی” خوانده بود، گفت که دولت امریکا موظف است که تولید وانتشار گاز های گرمخانه ای را به سازمان ملل گزارش دهد، زیرا خروج رسمی چند سال طول میکشد وبه این فوریت میسر نیست.
اما خانم فیگوارس مدیر اجرایی گرد همایی سازمان ملل درمورد تغییرات اقلیمی تا سال قبل، گفت که داده های گروه بلومبرگ در اینده در گزارش های مربوط به پیشبرد پیمان پاریس انعکاس خواهد یافت.
١٩۵ کشور متعهد هستند که تولید گازهای گلخانه ای خود را به عنوان بخشی ازتوافق سال ٢٠١۵ کاهش دهند.
با این حال اجرای تعهد انچنانکه اقای بلومبرگ به ان ” تعهد موازی” نام داده است نشان دهنده این است که رهبری در مبارزه علیه تغییرات محیط زیست از سطح فدرال امریکا به بخش های پایین تر حکومت، اکادمی ها و صنایع تنزل یافته است.

اقای بلومبرگ، فرستاده سازمان ملل برای محیط زیست، از نظر سیاسی فردی مستقل است و از منتقدان اقای ترامپ در مورد محیط زیست وانرژی بوده است.
شهرداران شهرهایی شامل لوس انجلس، اتلا نتا وسالت لیک سیتی به حمایت امضاء کرده اند. پیترزبورگ نیز که اقای ترامپ در سخنرانی خروج از معاهده از ان نام برده بود جزو امضاء کنندگان است. همچنین کمپانی های هلیوت پاکارد، مارس و ده ها کمپانی دیگر نیز به حمایت از تعهد به قرارداد پاریس امضاء کرده اند. به اظهار سازمان دهنده گان، ٨٢ رییس واعضای شورای دانشگاهها شامل کالج امری وهنریEmory&Henry College, و براندیز و وسلین نیز شراکت کرده اند.

طرح اقای ترامپ که از معاهده پاریس خارج شود، انگیزه ای شد که حکومت های محلی و ایالتی بیشتر وهمچنین شرکت های زیاد تری در مبارزه برای تغییرات محیط زیست متعهد شوند. این موضوع را اقای رابرت سی اور یکی از ارشیتکت های توافق ٢٠١۵ پاریس وبالاترین رایزن تغییرات اقلیمی دبیر کل سازمان ملل بیان کرد.
روز پنجشنبه ، فرماندار، جی اینسلی از واشنگتن و فرماندار نیو یورک اندرو م. کومو و فرماندار کالیفرنیا جری براون که هر سه دموکرات هستند گفتند که انها مشغول سازمان دهی اتحاد جداگانه ای از ایالات امریکا هستند که خود را متعهد احساس میکنند که توافق نامه پاریس راتقویت کنند.
اقای اور که در حال حاضر رییس دانشکده سیاست عمومی در دانشگاه مریلند است میگوید” تکان الکتریکی ۴٨ ساعت گذشته اثر شتاب دهنده ای روی این پروسه ای که در راه بود داشته است. ” ” نه اینکه تنها شمار شرکت کنندگان در حرکت فزونی میگیرد بلکه نوع وحدت عمل انها هم اثر بخش تر است.”
اقای اور میگوید، ایالات متحده تقریبادر کاهش تولید گازهای گرمخانه ای تا سال ٢٠٢۵ در نیمه راه قرار دارد. در کاهش باقیمانده ان دولت فدرال میتواند با وضع مقرراتی مانند گاز در مایل برای اتومبیل ها، حد اقل به نیمی از پروسه یاری رساند.
اما در پیش نویس نامه ای که اقای بلومبرگ به انتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل مینویسد ابراز اطمینان کرده که “عاملین غیر حکومتی” میتوانند به تنهایی به هدف مورد نظر سال ٢٠٢۵ برسند.
او نوشت : “درحالیکه مجریان حکومتی در مسایل سیاست خارجی از طرف مردم صحبت میکنند، ولی این تعیین کننده انچه دیگر بخش ها در تغییرات اقلیمی ومحیط زیستی انجام میدهند نیست. ”
او اضافه کرد :” جمع تصمیماتی که اقدامات محیط زیستی را در مجموع عملی میکنند به وسیله شهرها، ایالات، شرکت ها وجامعه مدنی صورت میگیرد.” ” واین مجموعه در عمل به تعهدات محیط زیستی وفا دار است.”

شهرها وایالات میتوانند تولید گازها را از طرق متعدد کاهش دهند. این راهها شامل تنظیم قراردادهایی با تولید کننده گان ،محلی انرژی است که انر ژی قابل استفاده مجدد بیشتری تولید کنند برنامه های انتقال سریعترانرژی را فراهم کنند و پروژهای زیر بنائی مانند انجام بهتر اداره فاضلابها از انجمله اند . کمپانیها نیز میتوانند تدابیری اتخاذ کنند و مثلأ برای ادارات و کارخانجات خود انرژی قابل تجدید بخرند و یا اطمینان یابند خطوط ارتباطی انرژی انها با محیط زیست مساعد است .
فرماندار اینسله گفت که ایالات ، انعطاف قابل توجهی در مورد تولید گازها دارد . برای مثال واشینگتن مرزی را برای آلودگی ذغالی پذیرفته است ، برای رشد مشاغل مربوطبه انرژی تمیز سرمایه گزاری کرده است وخرید اتومبیل های الکتریکی را سهولت بخشیده وشارژکردن انها را نیز ارزان کرده است.
او در یک مصاحبه تلفنی گفت : ” ایالات ما به پیش میروند، حتی اگر رییس جمهور به عقب بر گردد.”
بزرگترین شرکتهای امریکایی این انتظار را داشتندکه ایالات متحده معاهده پاریس را ترک کند، حرکتی که مجریان و تحلیل گران اگاهی دارند که ممکن است سودناچیزی را تامین کند ولی عواقب انعکاسی ان بی نهایت بیشتر است .

کمپانی های چند ملیتی به نسبت قوانین پذیرفته شده از طرف دیگر کشورها حتی زیرفشار قوانین شدید تری برای گازها قراردارند. اینکه کمپانی مادر کجا قرار دارد فرقی نمیکند. سازندگان اتومبیل، مثل فورد وجنرال موتورز باید اتومبیل هایی بسازند که اقتصاد روغنی دقیق تری را رعایت کنند واستانداردهای تولید گاز را در اتحادیه اروپا، ژاپن و حتی چین بپذیرند، البته از کالیفرنیا ذکری نیامده است.
کمپانیهای امریکایی هم برای ترک انچه موافقت مردمی جهانی بوده است با خشم مشتری ها روبه رو هستند، مشتری هایی که میتوانند بجای شورلت بیشتر رنو خریداری کنند و یا به جای نایک سراغ ربوک بروند.
” خارج شدن از معاهده پاریس برای نام امریکا بدترین چیز بعد از ابو غریب است.” این اظهار نظر نیگل پورویس مباحثه کننده ارشد محیط زیست در دوران کلینتون وجرج بوش و رییس اجرایی شرکت مشاوره ای : مشاوران اب وهوا، است.

گرانت رید ، رییس کل ( مارس) (کمپانی است که برای اب نبات هایش شهرت جهانی دارد.) گفت که مارس در حمایت از توافق اب وهوایی پاریس میماند. این شرکت متعهد است که به اهداف کاهش ذغال که این سیاره به ان نیاز دارد برسد.

از بیانیه اقای ترامپ روشن نشد که ایشان به چه قسمت هایی از توافق احترام میگذارد که شامل پرداخت سهم به بودجه اژانس هم اهنگ کننده توافق ویا کنوانسیون مجموعه است
ولی، (بلومبرگ فیلانتروفی)، سازمان نیکوکاری اقای بلومبرگ قبول کرده است که در دو سال اینده در صورت نیاز چهارده میلیون دلار به بودجه سازمان موافقت نامه کمک کند. این گفته یکی از سخنگویان بنیاد بلومبرگ است. او گفت این مبلغ سهم امریکا در تعهد به این سازمان است.

جکی بیسکوبسکی شهردار سالت کیک سیتی که دموکرات است گفت که اداره او با بنگاه انر ژی محلی به توافقی رسیده است که تا سال ٢٠٣٢ صد در صد انرژی قابل تجدید در منطقه تولید شود.
او گفت گرم شدن جهانی تاثیر عمده ای بر یوتا خواهد داشت، به ویژه بر دست رسی به اب و کیفیت ان در این منطقه. او گفت ” ما شدیدا” احساس میکنیم که وظیفه مندیم در این سمت حساس به درستی حرکت کنیم.”
او اضافه کرد” ما واقعا باید روشی انتخاب کنیم که اهداف دراز مدت ما را منعکس میکند و این به واقع موضوعات دراز مدت مورد نیاز امروز ما را در بر میگیرد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.