پـویـان انـصـاری: “خـاوران” ستـاد انتخاباتی نامزدهای …

شامورتی بازی که رژیم هر ۴ سال یک بار به راه می اندازد و کاندیداهای جنـایتـکـار و خـائـن به ملت، در آن به جون هم می افتند که، چیـزی نیست به جز دعوا بر سر لحاف (بخوانید دعوا بر سر چپـاول و غـارت کردن هر چه بیشتر دست رنج مردم ستم کشیده مان است) ملانصرالدین است و بس. ….


“خـاوران” ستـاد انتخاباتی نامزدهای …

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

بازهم بازار مکاره انتصاباتِ ریاست جمهوری در “عجایب دیدم در این دشت میهن” داغ ِ داغ شده است !؟
بازهم یکی دیگـر از فیلم های تکـراری کُمـدی تـراژیـک “انتخابات” توسط نظـام مافیایی جمهوری اسلامی، به روی اکـران می رود !
ولی تأسف عمیق و باور نکـردنـی از این که چرا بـایـد (هرچند نمی دانم چـرا بـایـد!؟) بخشی از مـردم ستم دیده میهن مان در اقشار مختلف، در آن شرکت کنند!؟
آن هم بعداز سی و هشت سال که با چشم و با پـوسـت، خـون و اسخوان خـود، بزرگترین جنایت و خیانت را به شیوه های گوناگون علیه خـود و به ورطه کشـانـدن “ایـران” را توسط حکومت جمهوری اسلامی، بـه روشنایی “افتاب آمد دلیل آفتاب” دیده و لمس کرده اند.

شامورتی بازی که رژیم هر ۴ سال یک بار به راه می اندازد و کاندیداهای جنـایتـکـار و خـائـن به ملت، در آن به جون هم می افتند که، چیـزی نیست به جز دعوا بر سر لحاف (بخوانید دعوا بر سر چپـاول و غـارت کردن هر چه بیشتر دست رنج مردم ستم کشیده مان است) ملانصرالدین است و بس.
آنها بنا به ماهیت بغایت ارتجاعی خود، تنها چیـزی که ندارند دغدغه های مـردم ستم دیده میهن مان است و این را هم فراموش نکنیم آنها، جناح های مختلف از یک نظام تبهکار هستند.
مگر می شود در حکومتی که بنیـادش را خمینی جـلاد بنـا نهـاد انسان و انسانیت در آن، معنایی داشته باشد !؟

این بار هم طبق معمول همیشگی، لابی گرها و دستمال بدستانِ همیشه درصحنه، در نقش مُجری رسانه ها و یا مُفسر، دکتر، مهندس، نویسنده، هنرمند و تحلیلگـر سیـاسـی و یا خبرنگارهای جـور واجـور، برای گـرم کـردن هر چه بیشتـر تنـور جنـایـت و خیـانـت نـامـزدهای ریاست جمهوری اسلامی، هیـزم در آن می ریـزنـد .

هنوز بعداز ۳۸ ساله کارنامه خونین این حکومت، عده ای به اصطلاح روشنفکر به دنبال جناح دور اندیش در این نظام ناقص العقل می گردند.
اما حقیقتأ و صادقانه باید بگویم، بنده حضور سه گروه را در پای صندوق های رأی در سرزمین مان را هیچ جوری نمی توانم به فهم!
یک، زنان
دو، سُنی ها
سه، آذری ها، کُردها، بلوچ ها و عرب ها

از اینرو از این الفاظ استفاده می کنم حال اگر هم عصبی بشوید و یا سانسور کنید و یا دشنام بدهید مُهم نیست مُهم این است که، عجایب دیدم در این دشت! که زن ایرانی آنهم فرهیخته، برای تحقیر مقام و شأن خود، به حاکمان ناقص العقل که او را نصف آدم می داند رأی می دهد !!!!!!!!!

عجایب دیدم در این دشت، که سُنـی های آن هم مانند زنان میهن مان آدم بحساب نمی آیند و بعداز این همه ظلم و ستم که به آنها شده است چه بگویم که همین موجود تحقیر شده توسط حکومت، برای رأی دادن بدنبال شیـعـه روان است !!!!!!!

و آن بخش از هموطنـان آذری،کُرد، بلوچ و عرب خوزستانی، که برای مثال، بنـده را هموطن خـود نمی دانند و سی و هشت سال زیـر یـوغ دژخیـم و یا بقول خودشان حکومت فارس ها، لـه و لـورده شده اند، چـرا باید جزء عجایب دیدیم در این دشت باشند که، برای رأی دادن هر چه بیشتـر تحقیـر و لـه شدن خـود زیـر چکمه های خونین یک مُشت آخوند جنایتکار، برای رأی دادن به آنـهـا، خیابان های شهر خود را از وجود انسانی خود، که کاندیداهای حکومت، فاقـدِ آن هستند پُــر می کنند !!!!!!!

حال با همه … که نثار بنده می شود پرسیدنی است که اگر این حکومت ناقص العقل جمهوری اسلامی، زنان ایرانی و سُنی های سرزمین مان را نصف آدم حساب نمی کرد و از روسری یا تو سری خبری نبود و زن و یا سُنی هم می توانست رئیس جمهور شود و بزبانی آنها را آدم کامل حساب می کرد، شاید ورق بر می گشت و این دسته راه نمی افتادند که رأی به دهنـد !!!!!!

اگـر حکومت ضـد انسانی جمهوری اسلامی یا بقول شماها، حکومت فارس ها! حق و حقوق طبیعی شما آذری ها و کُرد و اهوازی و بلوچ  را می داد شاید خیابان های شهرهای شما در روز “انتـخـابات” پـرنـده ایـی هم پـر نمی زد چه برسد به شخصیت والای شما انسان های زجر کشیده و آگاه !!!!!!

اما عجایب دیگری که دیدیم در این دشت، عده ای بخصوص آن دسته از قشر هنرمند و روشنفکری هستند که، می گویند، ما هم با این حکومت مخالفیم و آنها را هم نمی خواهیم ولی، رأی می دهیم!؟
بنده به این دسته می گویم، خانم، آقا، واقعأ مخالفی، تو هم نمی خواهی جمهوری اسلامی باشد!؟
خوب حداقل به سخنان خامنه ای گُجستک گوش کن و آن را عملی کن!
ایشان نه از خشونت حرفی زدند نه از شورش قیام و انقلاب، بلکه گفتند”:
بروید به جمهوری اسلامی رأی بدهید حالا به کی مهم نیست، ولی خیابان ها باید مملو از آدم باشد.
حالا با تو هستم “مخالف” خوب با دقت گوش کن ایشان در ادامه گفتند”:
اگر شما حضور بهم نرسانید، جمهوری اسلامی از بین می رود باز هم تکرار می کنم گفتند، اگر به خیابان ها  نیـامدید، از جمهـوری اسـلامـی دیگر خبری نیست.
بازهم تکرار می کنم این حـرف ها را ما این ور جوی آبی ها نـزدیـم که به گویید، شمـا آنجـا با خیال راحت نشسته اید و می گویید لنگ اش کن !
خود رهبر ناقص العقل جمهوری اسلامی یعنی خـامنـه ای گُجستک، راه بـرانـدازی حکومت اش را جلوی پـای تـان نهاده است و به هرکسی که دوست دارید هیچ هزینهِ خونی و مالی هم برای شما ندارد به جـز، یک روز در خانه ماندن.
پس اگر جمهوری اسلامی را نمی خواهید کافی است توی خونه با خانواده دور هم عشق و صفا کنید و به خیابان ها تشریف فرما نشوید و به صفوف تحریم کنندگان به پیوندید .

هموطن گرامی، سی و هشت سال است که رفتی رأی دادی و نتیجه اش را که همان فحشاء، بیکاری، اعتیاد، زندان و شکنجه و اعدام  بوده است با تمام وجود حس کرده اید حال، یکبار هم رأی ندادن را آزمایش کُن و ببین چه اتفاقی می افتد!؟
در آخر برای یاد آوری آن دسته از کسانی که خود را به خواب می زنند این نکته بسیار مهم را متذکر شوم که، در “انتخابات” ۴ سال پیش ریاست جمهوری، به گفتهِ خود جمهوری اسلامی، از ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط ۳۳ میلیون رأی داده اند یعنی اینکه ۲۲ میلیون رأی نداه اند که در حقیت برندگان اصلی، تحریم کنندگان بوده اند که متاسفانه از جانب نیروهای آزادیخواه روی آن تبلیغ زیادی نشد ( در همان زمان در این رابطه مقاله ای نوشتم و روی این ۲۲ میلیون تأکید زیادی داشتم ) .

ضمن آرزوی تعداد بیشتر از ۲۲ میلیون نفر تحریم کننده “انتخابات” مانند گذشته به نوبه خود، پیشاپیش، بوسه بر انگشتان دستِ تو هموطن گرامی و عزیز که پـاک می مـانـد و به مُهر کثیف و خونین جمهوری اسلامی رنگی نمی شود، می زنم چرا که بدرستی و با آگاهی “انتخابات” را بایکوت کرده اید .

وظیفه ما آزادیخوان این است که علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی، با تمام توان و سعی کوشش همگانی و با هر مرام، مسلک و اندیشه ای که هستیم در کنـار یـکـدیـگـر و بهر شکلی که شده در روز “انتخابات” ( پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ) در کشورهای مختلف در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی تجمع کنیم و پـژواک فریاد مـردم زحمتکش و تحریم کنندگانِ “انتـخـابـات” باشیم.
با تو هستم ای هموطن که قرار است پای صندوق رأی بروی، قبل از رأی دادن، اندکی تأمل کُن و به این بیاندیش که،
“خــاوران” ستـاد انتخاباتی، بـانـد تبهکـار روحـانـی و رئیسـی است.
خاورانی که هزاران انسان های مبارز و تسلیم نشدنی برای آزادی و سر بلندی سرزمین مان، برای من و تو، توسط همین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کنونی، سلاخی شده اند.

پنجشنبه ۱۷/۰۵/۲۰۱۷ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.