پـویـان انـصـاری: بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب …

عیـد نـوروز یا چهارشنبه سوری، بنا به مـاهـیـت انسانی و پیـونـدشـان با زنـدگـی و شادمانی خـود، همچون ابـزاری است در جهت ایجادِ اتحاد و همبستگی میان مردم با هر مرام، مسلک و اندیشه. ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

برآمد باد صبح و بوی نوروز               به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال            همایون بادت این روز و همه روز
سعـدی

بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب …
امسال در شرایطی مردم ستمدیده میهنمان خود را برای سال نو ایرانی (عید نوروز) آماده می کنند که بدون شک سرزمین مان توسط رژیم جمهوری اسلامی، در خفت بارترین دوران تاریخ معاصر قـرار گرفته است.

با در نظـر گرفتـن وضـعیـت اسفبـار مـردم، به خصـوص قشـر وسیـع زحمتکش که در تمام دوران این حکومت ضـد انسانی برای لُـقـمه نانی روزگـار را به سختـی می گذارانند شاید، از جشن و شـادی سخن گفتن کمی دشوار باشد.
رژیم حـاکـم در این ۳۸ سال، در تمام عرصه ها چنـان وضعیت فـلاکـت باری بر سـر این مـرز و بـوم و خلق اش آورده است که بازتاب آنرا می توان به روشنی در فـقـر، گـرانـی، بیکـاری، اعتیـاد، فحشـاء و غیره مشاهده کرد.
برای به تصویر کشیدن گوشه ای از این مُصیبت، کافی است لحظه ای چشمـان خود را به بندیم و به این فکر کنیم که، چه بسیار مادران و پدرانی داغدار، که شاید هم عکس فرزند دل بندشان را بر روی سینی هفت سین چیده شده گذاشته اند خیره شده اند، فرزندی که، توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، به خاطر فـریـاد آزدای، سلاخی شده است.

به این فکرکنیدکه، در چنین روزهای ایام بهاری، انسان هایی را که از سفره های خالی از نان شب، خجالت زده در مقابل کودکان خود، کرده است.
گـویـا تمام این بدبختی ها و نابسامانی ها، برای این سرزمین نفـریـن شده از زمین و آسمان، کافی نیست چرا که طبل جنگ هم، همچون سـایـه شـوم ملایان با عبا و بی عبا، بر سر مردم میهنمان، سایه افکنده است.

امـا با این همه، عیـد نـوروز یکی از زیبـاتـریـن آییـن های با شـکـوهـی است کـه خوشبختانه مـردم زجر کشیده ما، در هر شرایطی، آنرا گرامی می دارند و به جشن و سرور می پـردازنـد.

این مردم با وجود و درد و ستم و مشکلات عدیده ای که گریبانِ آنها را گرفته است بخوبی آگـاه اند که، بـرپـایـی آیین های باستانی ایرانی هم چون خـنـجـری است که بر قـلـب حاکمانِ ضـدِ رسم و رسوم ایرانی، می نشینـد.

در حقیقت برپایی عید نوروز و چهارشنبه سوری، پاسخ دندان شکنی است به فـرهنـگ ارتجـاعـی نظام جهل و بلاهت جمهوری اسلامی. پاسخی است به فرهنگ قُرون وسطایی حکومتی که به جز اشاعه فرهنگ سینه، قمه و زنجیر زنی، گریه زاری و شیون، جـادو و جنبـل، جن گیری و غیره، چیزی دیگر، ندارد.

عیـد نـوروز یا چهارشنبه سوری، بنا به مـاهـیـت انسانی و پیـونـدشـان با زنـدگـی و شادمانی خـود، همچون ابـزاری است در جهت ایجادِ اتحاد و همبستگی میان مردم با هر مرام، مسلک و اندیشه.

امید است تا این اتحاد و همبستگی، در راه سـرنـگـونـی رژیم جمهوری اسلامی، به زودی، شاهدی برای پیروزی و رهایی سرزمین مان باشیم
ایـام نـوروز، به کـام تـان خـوش .

آدینـه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ / استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.