حداقل مزد یک کارگر ساده ۹۳۰ هزارتومان شد

مذاکرات مزدی ۹۶ پس از چهارده ساعت حدود ساعت ۵ صبح امروز (۲۴ اسفند) خاتمه یافت. در نتیجه این مذاکرات، حداقل دستمزد کارگران با ۱۴.۵ درصد افزایش به ۹۳۰ هزارتومان در ماه رسید ….
اخبار روز:

حداقل دستمزد کارگران با ۱۴.۵ درصد افزایش به ۹٣۰ هزارتومان در ماه رسید. به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی ۹۶ پس از چهارده ساعت حدود ساعت ۵ صبح امروز (۲۴ اسفند) خاتمه یافت. در نتیجه این مذاکرات، حداقل دستمزد کارگران با ۱۴.۵ درصد افزایش به ۹٣۰ هزارتومان در ماه رسید. سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۶۷۶٨ ریال افزایش پیدا کرد. براساس این مذاکرات، پایه سنواتی ۵۱ هزار تومان تعیین شد. از قرار معلوم، مزایای مزدی ثابت مانده و تغییری نکرده است.

افزایش حقوق ۹۶ کارگران/۱۴.۵ درصد برای حداقل بگیران و ۱۲ درصد برای سایر سطوح /بن خواربار و حق مسکن ثابت ماند.
دستمزد ۹۶ حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی بعلاوه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت. شورای عالی کار با افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد برای حداقل بگیران و ۱۲ درصد برای سایر سطوح موافقت کردند.

در راستای مصوبه شورایعالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ٣۶ قانون کار) سال ۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶٨ ریال (شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد. با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ٣۰۹۹۷۷ ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند ۱ کمتر باشد.

بن خواربار ثابت ماند
نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوان آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم ازا ینکه حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشد یا خیر روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال (هفده هزار ریال) تعیین می گردد.

تبصره: نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ به میزان ۲۲۶۰۰ ریال همانندسال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

به کارگران فصلی به نسبت به مدت کارکردشان در سال۹۵ٰ میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱ ) آن حسب مورد اقدام خواهد شد.
مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ٣ ماده ٣۶ قانون کار ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

میزان بن خواربار و حق مسکن مانند سال گذشته بدون تغییر باقی ماند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.