اعلامیه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان به مناسبت ۸ مارچ

نبرد براى رهایى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد ….———————————————————-

به پیشواز هشتم مارچ

نبرد براى رهایى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهایی زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته میشود. این سنت سوسیالیستى أساسا و تاریخا ریشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتکشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروز علیه بربریت ، ستم و استثمار نظام سرمایه داری به پا خاستند. نظام سرمایه داری و مردسالاری همچنان به حیات نامیمونش ادامه داده است، اما مبارزه با آن نیز در اشکال و زمینه های مختلفی ادامه دارد. با گذشت هر سال و با عزمِ راسخترِ، مبارزات گستردۀ زنان براى رهایى از ستمِ طبقاتی، تاثیرات عمیق و عظیمى را به نفعِ  فتح سنگرهاى جدید و تأمینِ حقوق پامال شدۀ شان در سراسر جهان به همراه داشته و ارتجاع رنگارنگ را به عقب نشینى و تمکین واداشته است. علی الرغم این دست آوردها هنوز هم بى حقوقى، نابرابری و ستم مضاعف بر زنان در سطح جهان بیداد می کند.

در وضعیت کنونى و در متن بحران نظام سرمایه داری که ارتجاعِ و فاشیزم دارد دورانِ پسا مدرنیسم را رقم می زند، بورژوازی جهانى به خاطر کسب سود بیشتر حتى از همان ارزش های لیبرالی در مبارزه با سیستم فیودالى و معنویات بازمانده از آن نیز عقب نشینی نموده و پس روى و عقبگرد بزرگی را با اتکا بر باورها، نیروها و حکومت های فوقِ ارتجاعى بر بشریت تحمیل نموده و موج عظیمى از نگرانى و بی افقی را در میان تمام أقشار و طبقات اجتماعی دامن زده است. یکی از محصولات و فراورده های کاپیتالیسمِ معاصر پرورش، سازماندهی و سرانجام گسیل باندهای سیاه و وحشی اسلامی به جان مردم و مدنیت در خاورمیانه و مناطق دیگری از جهان است. اولین طعمه  و قربانِی وحشت و ترورِ جنبش های اسلامى از شمال افریقا  تا عراق ، سوریه ، فلسطین ، ایران ، افغانستان و سائر کشورها زنان هستند. در کنار این، صد ها ملیون زن زیر پاشنه های خونین حاکمیت هاى قرون وسطایی، زن ستیز با قوانین عصرحجرى مورد حمایت قدرت های بزرگ امپریالیستی به سر مى برند.

سه دهه جنگ و حاکمیت هاى اسلامِ سیاسى در افغانستان نمونۀ بارز و وحشتناک از تحمیل فرودستى بیکران بر زن در جهان است. سلطـۀ ارتجاع مذهبی و قومی و استیلای فرهنگ زن ستیز اسلامی همپا با سنت های قبیلوی و عصر حجری زن و زنده گی آن را به اسارت گرفته است. حرکت هاى بورژوا منشانۀ حاکمیت پوشالی به رهبری غنى ، عبدالله و کرزى و حامیان جهانی آن طى نزدیک به دو دهه چیزی نبوده جز ارائۀ تصویر ایدیالیزه شده و دروغین از مکان اجتماعی و بهبود وضعیت زن در کشور؛ یک دهه و نیم پس از شکل گیری نظام و مناسبات حاکم به حمایت کشورهای امپریالیستی وضعیت اسفبار زنان و تراژیدی محرومیت و بیحقوقی عام و تام آن ها همچنان ادامه دارد و فشارِ مضاعف در اشکال مختلف زنده گى ملیونها زنِ را تهدید میکند. موقعیت هولناک و اپارتاید رواداشته شده نقاب از سیماى پلید و ضد زنِ رژیم پوشالى و حامیان دروغین حقوق زن و حقوق بشر در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی می درد.

مماشات و معامله گری های آشکار سردمداران «دولت وحدت ملی» با جریان ها و دارودسته های جنایت پیشۀ اسلامی-قومی، از آن میان حزب اسلامى حکمتیار و طالبان، که تأیید حامیان و اربابان بین المللی رژیم را نیز با خود دارد، در حقیقت به معنی سلطۀ بلامنازع نیروهای سیاه اهریمنی و آرا و افکار آن ها، بر حیات اجتماعی زنان و زحمتکشان است.

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان در حالیکه عمیقا اعتقاد دارد که محو تمامى رنج و دردِ تاریخى زنان فقط با از میان بردنِ زمینه هاى مادى ستم طبقاتى و با امحاى ریشه یی این سیستم طبقاتى در دراز مدت و با پیروزى انقلاب سوسیالیستى در افغانستان ممکن و میسر است ولى تا فرا رسیدن ان لحظۀ شکوهمند از هیچگونه پیکارِ ازادی بخش و دموکراتیک براى بهبود وضعیت زنان، رفع تبعیض و نابرابری و رهایی از قید پندارهای مردسالارانه دریغ نمی کند. ما از تمام زنان پیشرو و مبارزینِ آزاده در پیشاپیش آنها فعالان سوسیالیست طبقۀ کارگر افغانستان دعوت می کنیم  تا صف مبارزه علیه نیروهاى زن ستیز و ارتجاعى را محکم تر ساخته و با کسب آگاهى و همبسته گی بیش از پیش، این نبرد انسانى و رهایی بخش را جانِ تازه یی ببخشیم.

خجسته باد هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان!
زنده باد سوسیالیسم!
نابود باد اپارتاید و تبعیض جنسیتی!

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
۳ مارچ ۲۰۱۷ مطابق ۱۳ حوت ۱۳۹۵

www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.