شعر ” قایق” از نیما یوشیج با صدای علی پیچگاه

این شعر با ژرف نگری نیما سروده شده و با صدای گرم و نافذ رفیق علی دکلمه شده است ….

شعر قایق از نیما یوشیج بنیان گذار شعر روز در ایران ، که این شعر جواب بسیار دقیق و موشکافانه ای است به افرادی که درخواست همبستگی را با تمسخر جواب می دانند این شعر با ژرف نگری نیما سروده شده و با صدای گرم و نافذ رفیق علی دکلمه شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.