ه.پ.گ: بمب عمل نکردە هواپیماهای جنگندە ارتش #ترکیە در کوههای کردستان، در عملیات انفجاری وان بکار گرفتە شد

ه.پ.گ اعلام کردە است کە در عملیاتی نظامی در عرصە بشیول منطقە وان کە مراکز آ.ک.پ، مراکز تبهکاران پلیس و سە کانتیر تبههکاران پلیس دست‌کم ١٨ تن از عناصر تبهکار را بە هلاکت رساندە است. در این عملیات بیش از ٣٠ تن از مسئولان رژیم ….

خبرگزاری فرات:
ه.پ.گ اعلام کردە است کە در عملیاتی نظامی در عرصە بشیول منطقە وان کە مراکز آ.ک.پ، مراکز تبهکاران پلیس و سە کانتیر تبههکاران پلیس  دست‌کم ١٨ تن از عناصر تبهکار را  بە هلاکت رساندە است. در این عملیات بیش از ٣٠ تن از مسئولان رژیم حزب حاکم و تبهکاران پلیس هم زخمی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق با صدور بیانیەای، جزئیات بیشتری از عملیات مذکور را بە اطلاع افکار عمومی رساندە است.

در این بیانیە امدە است؛
“یکی از بمب‌های یک تنی کە از سوی هواپیماهای جنگندە ارتش ترکیە در کوههای کردستان بکار گرفتە شدە بود، منفجر نشدە و گریلاهای آزادیخواە آن را در خودرویی تعبیە کردند. خودرو بمب‌گزاری شدە در مقابل مرکز نیروهای پلیس در شهر وان منفجر شد. این عملیات نظامی در پاسخ بە قتل جوانان کرد در محلەهای وان و کودتای موسوم بە انتصاب”قیم” بە جای شوراهای شهرهای کردستان صورت گرفت.

روز ١٢ سپتامبر رأس ساعت ١٠:۴۵ دفاتر حزب عدالت و توسعە، مراکز تبهکاران پلیس و سە کانتینر وابستە بە تبهکاران پلیس ضد شورش هدف عملیات انفجاری قرار گرفتند. ساختمان فرمانداری شهر هم در این منطقە واقع شدە است. در نتیجە این عملیات موفق کانتینرها و سە خودرو زرهی دیگر بە تمامی منهدم شدند. بە مراکز حزب حاکم و تبهکاران پلیس هم آسیبهای فراوانی وارد شدە است.

در این عملیات ١٨ تبهکار پلیس بە هلاکت رسیدە و بیش از ٣٠ تن دیگر از اعضای آ.ک.پ و تبهکاران پلیس ضد شورش زخمی شدند.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.