ممنوع الورود شدن سه نفر از کارگران هفت تپه به «جرم» درخواست پرداخت معوقات مزدی

یک ماه از طلب کارگران هفت تپه پرداخت شد/ ممنوع الورود شدن سه نفر از کارگران ….

ایلنا:
تجمع صنفی کارگران « مجتمع نی شکر هفت تپه» در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت فعالیت کارخانه تا پایان هفته گذشته ادامه یافت.

تعدادی از کارگران این واحد تولیدی با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: اگرچه این اعتراض صنفی در نهایت منجر به پرداخت معادل یک ماه از مطالبات مزدی کارگران کشاورزی و صنعتی مجتمع نیشکر هفت تپه شد اما در مقابل روز پنجشنبه کارفرما تصمیم گرفت تا از ورود سه نفر از کارگران رسمی به داخل کارخانه جلوگیری کند. آنها افزودند: صرف نظر از وضعیت نامعلوم این سه کارگر، هنوز در شرایط مطالبات معوقه مجموع کارگران روزمزد و رانندگان وانت‌بارها و سرویس‌های کارکنان تغییری حادث نشده است. به گفته آنها در یک هفته گذشته حدود  دوهزار و۲۰۰کارگر  مجتمع کشت وصنعت نی‌شکر هفت تپه برای چندمین بار متوالی در سال جاری بابت پیگیری معوقات مزدی خود اجتماعات صنفی برپاکرده‌اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.