پـویـان انـصـاری: وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ …

کُشتـار تابستان دهـۀ شصت، کُشتـار انسان بودن، کُشتـار انسان های باورمند به اندیشه و اندیشیدن و کُشتـار آزادی و آزادگی بود که توسط نظـام جمهوری اسلامی که منطق و مـرامِ شان همانا، شمشیـر خونین ۱۴۰۰ ساله است، انجام گرفته است. ….

پـویـان انـصـاری

Pouyan49@yahoo.se

وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ …

فصل تابستـان است اما نمی دانم چرا، سه فصل دیگر را در ذهن جستجو می کنـم!

بهـار با با گـُـلـهــا و شکوفه هایش …

پـاییـز با سُـرخـی و زردی بـرگ درختانش …

زمستـان با سـرمـا، بـرف و بارانش …

در توصیف فصل تـابستـان، خشم ِ غریبی وجودم را فـرا می گیرد از این رو، نمی توانم فقط با گفتن این که تـابستـان فصـل گـرمـا و شرجی است به سادگیِ وصفِ آن سه فصـل، از آن بگذرم.

هر چند این فصل، فصل ِ تفریح، استراحت و سفـر است ولی فـرا رسیـدن آن، انسـان های مبـارز، آگـاه، آزادیخواه و معتقد به حقـوق بشر و عدالت اجتماعی را در یـاد و خاطرۀ گُـلهـای رنـگـارنـگ پـر پـر شده دهـۀ شـصـت، غـرق می کند.

نمی دانم، شـایـد در طبیعت هم، بهـار، پاییـز و زمستان، با آمدن تابستـان، به عُمـق ِ فـاجعـۀ جنـایـت علیه بشریت توسط رژیم جنایت و اعدام جمهوری اسلامی در این فصل پی بُـرده است و به سوگِ آن، می نشیـنـنـد.

کُشتـار تابستان دهـۀ شصت، کُشتـار انسان بودن، کُشتـار انسان های باورمند به اندیشه و اندیشیدن و کُشتـار آزادی و آزادگی بود که توسط نظـام جمهوری اسلامی که منطق و مـرامِ شان همانا، شمشیـر خونین ۱۴۰۰ ساله است، انجام گرفته است.

در حـقـیـقـت، این رژیم اهریمنی بنا به ماهیت ارتجاعی اش، تحمل انسان های آزادیخواه را که غیـر از آنها، تفکُر و اندیشه می کردند نداشت از این رو، با کمال شقـاوت و بیـرحمـی که مُختـص ِ حکومت های فاشیستی است بهترین فرزندان آن مـرز و بـوم را سلاخی کـردنـد.

آن نسل آزادیخواه و تسلیم نشدنی، فـقـط به خاطر اندیشیدن و کوشش جهـت ایجـاد جامعه ایی آزاد و آراسته به صفت های انسانی توسط جنایتکاران نظام جمهوری اسلامی به محاکمه کشیده شدند البته نــه دادگاهی نه وکیلی و نه حق بیان خواسته های خویش و نه ….

آخـونـد جنـایتـکـار با عبا بر دوش، عمامه بر سر و نـعـلیـن بر پـا که از هر کدام آن، بـوی خـون به مشام می رسید یک سو، و مبارزان راه آزادی، سوی دیگـر.

این جنایتکارانِ تاریخ بشریت، برای انجـام جنـایـت بـرنـامـه ریـزی شـده نـظـام جهنمـی، به سه و یا چهار سئـوال بسنـده می کـردنـد:

“نـام … فـامیـل … آیا مسلمانی؟ آیا کمونیستی؟ هنوز روی موضعی؟”

اما در این بازجویی های چند دقیقه ایی، اهل کجایی؟

کُـردی، خوزستانی، بلوچی، آذری، تهرانی، اصفهانی، شیرازی، همدانی، مشهدی، شمالی و … ؟

از سـویِ جـلادانِ رژیم، مطرح نشـد همانطور که این بـاغ پُـر از گـُـلـهــای رنـگـارنـگ به یـاد مـانـدنـی و دوست داشتنی، برای هویت خود که همانا آزادی و عدالت اجتماعی بود، از کُـرد، خوزستانی، آذری، بلوچی و … بـودنِ خـود، نـامـی نبُـردنـد ولی در مقـابـل، رفیق آذری در کنار رفیق تهرانی، یـار کُـرد در کنار یـار شمالی، دوست اصفهانی در کنار دوست سیستان بلوچستانی و برادر کرمانشاهی در کنار برادر خوزستانی و …، همگـی دوش بدوش، با قامتی استوار هم چون سروی بلند، ایستاده بـودنـد.

در هر حال، پـاسـخ هم هر چـه بـود ضـخـامـتِ کُلفتـی طنـابِ دار، بـرای گـردنِ آن گـُـلـهــای همیشـه جـاودان رنـگـارنـگ، یکسـان بـود.

این واقـعیتـی است انکـار نـاپـذیـر که، کُشتـار دهـۀ شـصـت، بزرگترین خـط قـرمـز این رژیم پـلیـد است چرا که افشـای ایـن جنـایـت هـولنـاک که ما فقـط به بخش کوچکی از آن آگاه گشته ایم دست و  پـای تمـامـی سـردمـداران جنـایتـکـار رژیم جمهوری اسلامی را به وسط می کشاند که هر کدام به نحوی در آن شریک هستند .

جا دارد که مـا آزادیـخـواهـان، سازمان ها، احـزاب، شخصیت های سیـاسـی، اجتماعی، فـرهنگی و …   با هر مـرام، مسلـک و انـدیشه ایـی که هستیـم این واقـعـۀ خـونیـن که بـزرگتـریـن لـکـهِ نـنـگِ تـاریـخ نـظـام جمهـوری اسـلامـی است را یـاد آور شویم و از این رو، به سهم خود و بهر وسیله ای که شـده از نوشتن گرفته تا آکسیون و …، فـعـالیـت و تـلاش کنیم چـرا که این جنـایـت علیـه بشـریـت مانند کـوهـی بر دوش مـا، سنگینـی می کند که باید همیشه آنرا به یـاد آوریم و با صدایی بلند، فـریـاد بـزنیـم که:

“مـا نـه فـرامـوش مـی کنیـم و نـه مـی بـخـشـیـم”.

و امـا شما ای جـلادان، ای نفریـن شـدگـان ابـدی،

که به فـرمـان آن جـلاد بـزرگ جمـاران “خُـمیـنـی”،

عاشق ترین فرزندان این مـرز و بـوم را،

به جُـرم فقـط آزادیخواهـی، بـدار آویختیـد،

بـدانیـد و آگـاه بـاشیـد،

شما کـور شـدگـان  ِ مسـخ شـده در قـدرت،

با این جنایت علیه بشریت در دهـۀ شـصـت،

زمیـن و آسمـان را هم به گـریستـن وا داشتیـد،

هم چنین که بسیار مـادران و پـدران این سرزمین را،

در پـر پـر کردنِ گـُــلهـــای گـلگـونِ شان، داغـدار کردید.

امـا یقیـن داشتـه باشیـد،

فـردای شما پاسـخ به تاریـخ است،

چرا که مـردم ستمدیـده میهن مـان بـزودی،

تـک تک شما که از سَفـاک تـریـن آدم های روی کُـره زمین هستید،

پُـشـت میـز مـحـاکـمـه، مـی نشـاننــد.

بتـرسیـد از آن روز،

این را بـاور کنیـد .

آدینه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.