از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کرده و از خواست آنان یکپارچه دفاع کنیم

کانون مدافعان حقوق کارگر از خواستههای به حق این زندانیان پشتیبانی کرده و خواست آنان را خواسته همه آزادیخواهان و رنجدیدگان و ستمکشان میداند. ….
————————————————

بیش از  ۱۲ روز از شروع اعتصاب غذای محمود بهشتی و ۵ روز از شروع اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسمائیل عبدی میگذرد. زندانیانی که جرمی جز حق خواهی و دفاع از بدیهی ترین حقوق معلمان و کارگران ندارند.
اعتصاب غذا آخرین حربه زندانیان سیاسی برای رسیدن به خواستههایشان و اعتراض به شرائط زندان و احکام ظالمانه است.
اکنون سالهای سال است که زندانیان سیاسی و اجتماعی به اتهامهای واهی اقدام علیه امنیت ملی به زندانهای طویل المدت و یا به احکام غیرانسانی مانند شلاق محکوم میشوند. در این موارد، سکوتی معنادار حکومتهای نظام سرمایه داری و رسانههایشان را فرا گرفته است. حکومتهایی که گاه فریادهای حقوق بشرشان گوش فلک را کر میکند، اما در این موارد که فریاد عدالتخواهی زندانیانی بلند میشود که به جرم دفاع از زحمتکشان در زندانند، گویا هیچ اتفاق مهمی صورت نگرفته است.
اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای نامحدود برای اعتراض به این شرائط زده اند. آنان خواستههای مشخصی دارند: اعتراض به شیوه محاکمه و صدور احکام طولانی برای زندانیان سیاسی و اجتماعی به جرمهای امنیتی و عدم رعایت ابتدائی ترین حقوق انسانی برای این زندانیان و …

در حالی که برای دزدان و غارتگران اموال عمومی، اگر سروکارشان به زندان بیافتد، شرائط بسیار سهل تر و آسان تر است و استفاده از حقوقی مانند داشتن انواع وکلای مدافع در هر مرحله از پرونده و دادن فرصت کافی به وکلا برای پرونده خوانی و دفاع از آنان و اعمال مواد قانونی، رافت و گذشت به سادگی در مورد آنان صورت میگیرد، اما دفاع از حقوق کارگران و معلمان و اقشار محروم و تحت ستم جرمی نابخشودنی به حساب میآید که بعضا حتا فرصت درمان پزشکی هم از آنان سلب میشود.
ما از همه انسانهای آزادی خواه و عدالت طلب میخواهیم که از خواست به حق این زندانیان دفاع کرده و صدای آنان را به گوش همه جهانیان برسانند تا کارگران و زحمتکشان سراسر جهان در سالگردی دیگر از روز کارگران دریابند که بر فعالان کارگری و اجتماعی در این جغرافیای خاص چه میگذرد.

کانون مدافعان حقوق کارگر از خواستههای به حق این زندانیان پشتیبانی کرده و خواست آنان را خواسته همه آزادیخواهان و رنجدیدگان و ستمکشان میداند .

تا پیش از آنکه فاجعه ای رخ دهد، زندانیان سیاسی اعتصابی و کلیه زندانیان سیاسی باید بی قید و شرط آزاد شوند.

۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۵

——————————————
منبع:
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.