موفقیت کارگران کارخانه آلومینیوم جاجرم

کارگران کارخانه آلومینیوم جاجرم، بیست سال پس از تاسیس و شروع به کار خط تولید آن کارخانه، در تابستان سال ۹۳ برای اولین بار در مورد اختلاس از کارخانه تشکلی ایجاد کردند تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را از دست غارت گران باز پس گیرند. ….

در این روند که از اعتصاب غذا شروع شد و تا تعطیل کردن خط تولید برای چند روز در برهه های متفاوت هم ادامه داشت، کارگران موفق شدند تا  بحث اختلاس را  رسانه ای کنند و خاطیان مورد پیگیری قانونی قرار گرفتند و این حرکت قدرت تشکل و سازماندهی را به کارگران نشان داد تا جسارت پیدا کنند و پیگیر مطالبات صنفی خود باشند.

کارگران پس از موفقیت در این قدم اول، شیوه جدیدی  را برای ایجاد تشکل مستقل خود پی گرفتند. در هر واحد کارگران بین خود به صورت انتخاباتی یا اجماعی  فردی را به عنوان نماینده آن بخش یا واحد انتخاب کردند و نمایندگان بخش های متفاوت که در مجموع ده نفر هستند تحت نام “شورای نمایندگان مستقیم کارگران کارخانه آلومینیوما جاجرم” به چانه زنی با مدیریت کارخانه و پی گیری خواسته های خود دست زدند.
این شورا در آخرین حرکت خود،  به نمایندگی از کارگرانی که در ساخت کارخانه مشارکت داشتند ولی در آن روزها  کار آنان جزء مشاغل سخت قرار نگرفته بود، خواست کارگران را مطرح و پیگیری کرد تا آنکه موفق شدند این خواسته را به کارفرمایان بقبولانند.

با پذیرفته شدن این درخواست، کارگرانی که از لحظه ساخت کارخانه در ساخت آن مشغول به کار بوده اند  و پس از آن کار خود را در خط تولید یا بخش های دیگر آن ادامه داده اند، می توانند طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند.

————————————–
http://www.kanoonm.com

http://www.kanoonm.com

موفقیت کارگران کارخانه  آلومینیوم جاجرم
کارگران کارخانه آلومینیوم جاجرم، بیست سال پس از تاسیس و شروع به کار خط تولید آن کارخانه، در تابستان سال ۹۳ برای اولین بار در مورد اختلاس از کارخانه تشکلی ایجاد کردند تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را از دست غارت گران باز پس گیرند.
در این روند که از اعتصاب غذا شروع شد و تا تعطیل کردن خط تولید برای چند روز در برهه های متفاوت هم ادامه داشت، کارگران موفق شدند تا  بحث اختلاس را  رسانه ای کنند و خاطیان مورد پیگیری قانونی قرار گرفتند و این حرکت قدرت تشکل و سازماندهی را به کارگران نشان داد تا جسارت پیدا کنند و پیگیر مطالبات صنفی خود باشند.
کارگران پس از موفقیت در این قدم اول، شیوه جدیدی  را برای ایجاد تشکل مستقل خود پی گرفتند. در هر واحد کارگران بین خود به صورت انتخاباتی یا اجماعی  فردی را به عنوان نماینده آن بخش یا واحد انتخاب کردند و نمایندگان بخش های متفاوت که در مجموع ده نفر هستند تحت نام “شورای نمایندگان مستقیم کارگران کارخانه آلومینیوما جاجرم” به چانه زنی با مدیریت کارخانه و پی گیری خواسته های خود دست زدند.
این شورا در آخرین حرکت خود،  به نمایندگی از کارگرانی که در ساخت کارخانه مشارکت داشتند ولی در آن روزها  کار آنان جزء مشاغل سخت قرار نگرفته بود، خواست کارگران را مطرح و پیگیری کرد تا آنکه موفق شدند این خواسته را به کارفرمایان بقبولانند. با پذیرفته شدن این درخواست، کارگرانی که از لحظه ساخت کارخانه در ساخت آن مشغول به کار بوده اند  و پس از آن کار خود را در خط تولید یا بخش های دیگر آن ادامه داده اند، می توانند طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.