نگرانی کارگران شرکت عرف ایران از اخراج

در حالی که مطالبات مزدی کارگران شرکت پیمانکاری عرف ایران به سه ماه رسید این کارگران نگران تبعات تصمیم احتمالی کارفرما برای اجرای سیاست‌های تعدیلی در این مجموعه هستند. ….

کارگران عرف ایران که تعداد آنها در حال حاضر ۶۰حدود نفر است در تماس با ایلنا گفتند: از حدود یک سال پیش به غیر از مزد پایه تقریبا هیچ مزایای مزدی دریافت نکرده‌ایم و اکنون سه ماه است که پرداخت همین مزد پایه نیز قطع شده است. یکی دیگر از کارگران این واحد تولیدی افزود: جدا از مسئله تاخیر مطالبات مزدی در حال حاضز نگران امنیت شغلی خود نیز هستیم زیرا همه ما تا به امروز بصورت قراردادی مشغول کار بودیم و در حال حاضر نیست اعتبار قراردادهای ما تا پایان سال جاری است.

در همین رابطه این کارگران به نقل از کارفرمای خود می‌گویند که به احتمال قوی از ابتدای سال آینده بخش قابل توجهی افراد شاغل در این مجموعه تعدیل خواهند شد. از سوی دیگر این کارگران نگران هستند که مبادا در صورت تعدیل به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی آنها حتی نتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.