جعفرعظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران زندانی شد

جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت ….
اتحادیه ی آزاد کارگران ایران:
بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ٣٣ اوین، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه ۱۷/٨/۹۴ ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت. علیرغم عدم اطلاع رسانی عمومی در مورد حضور آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز، با این وجود تعدادی از دوستان و کارگران همراه ایشان و تعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگر مبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضور یافتند.

این کارگران که از نقاط مختلف از جمله سنندج، اصفهان، کرج و تهران برای مشایعت و قدرشناسی از این فعال کارگری که به جرم بیش از یک دهه تلاش های پیگیر در طرح مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد و بعنوان صدای رسای اعتراض کارگری اینک راهی زندان شده بود، در فضایی از اندوه و خشم و اعتراض و انزجار برای مدت کوتاهی گردهم آمدند تا این چهره خوشنام کارگری را همراهی کنند. جعفر عظیم زاده نیز ضمن تشکر از حضور دوستان و همراهان، سخنان کوتاهی را ایراد کرد و گفت:

“در بیش از یک دهه فعالیت ما که بطور علنی و قانونی انجام و تماما” روی سایت ما منعکس و منتشر شده، چیزی جز دفاع از منافع کارگران و ارتقاء سطح زندگی و معیشت آنان و همچنین تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری بعنوان پایه ای ترین حق طبقه کارگر، نبوده است. و در هر شرایطی براین خواسته ها پای میفشاریم. کیفرخواست من و امثال من صدای اعتراض کارگران علیه تعرض بی وقفه نهادهای سرمایه بر شرایط زیست و زندگی کارگران بوده است.”

حضور این دوستان و فعالین نه تنها سمبل اعتراض به این فشارها و محدودیت ها به چهره های سرشناس کارگری که اخیرا” شدت بیشتری گرفته ست، بلکه نشان از عزم راسخ آنان برای ادامه راه نمایندگان زندانی خود در دفاع از سطح زندگی و معیشت کارگران در مقابل تعرض دایم مدافعان سرمایه است.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.