پیام تسلیت سه تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر بمناسبت درگذشت کوروش بخشنده

ما زندانیان سیاسی و از فعالین کارگری و از اعضاء کمیته پیگیری در کناردوستان و خانواده محترمش در غم کوروش بخشنده به سوگ مینشینیم و این ضایعه دردناک را به خانواده کارگران تسلیت و راه و آرمانش را ادامه و گرامی میداریم. ….

اگر چه غافلگیر کننده بود اما آنچه که دیگر بار برای جنبش کارگری ایران اتفاق افتاده یک تراژدی بیش نبود کوروش جان باخت و مارا سخت درغم از دست دادن خود اندوهگین کرد هنوز شصت روز از مرگ مشکوک شاهرخ زمانی فعال کارگرى در زندان رجایی شهر نگذشته بود که جامعه کارگری کوروش بخشنده دیگر فعال کارگری و عضو برجسته و دلسوز کمیته هماهنگی را از دست داد.

کوروش بخشنده عزیز لحظه ای در راه احقاق حقوق هم طبقه ای هایش دست از مبارزه بر نکشید و بدون هیچ چشم داشتی در راه پیشبرد اهداف جنبش کارگری از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد حس عمیق و انسانی دوست عزیزمان او را به وادی فعالیت انسانی و کارگری کشاند. او در راه احقاق حقوق کارگران و ارتقاء شان و کرامت کارگر واقع گرا و هوشمند بود نه آرمان گرا و خیال زده.  او پرشور بود و عدالتخواه و یار و یاور خانواده کارگران. عشق و اراده راسخ اورا وا می داشت تا در راه اعتلای هم طبقه ایهایش سخت بکوشد و خستگی ناپذیر و مبارز ه علیه حاکمان سرمایه ادامه دهد.

ما زندانیان سیاسی و از فعالین کارگری و از اعضاء کمیته پیگیری در کناردوستان و خانواده محترمش در غم کوروش بخشنده به سوگ مینشینیم و این ضایعه دردناک را به خانواده کارگران تسلیت و راه و آرمانش را ادامه و گرامی میداریم.

محمد جراحی،،، اسعد (بهنام ) ابراهیم زاده، مهدی فراحی شاندیز
زندان رجایی شهر، آبان ۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.