بیانیه جمعی از فعالین فرهنگی، سیاسی در محکومیت حوادث اورمیه

ما باور داریم که ارومیه الگوی همزیستی مسالمت آمیز ملیتها و مذاهب گوناگون در منطقه است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که چنین نیز بماند. ….

ما جمعی از فعالین فرهنگی، سیاسی و مدنی و بالأخص دلشیفتگان همزیستی مسالمت آمیز با عطف به حوادث اتفاق افتاده در روزشگاه الغدیر شهر ارومیه و محکومیت این اتفاق، بیانیه زیر را امضا می کنیم.

١- ما باور داریم که ارومیه الگوی همزیستی مسالمت آمیز ملیتها و مذاهب گوناگون در منطقه است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که چنین نیز بماند.
٢- حیثیت، نژاد، لباس و مذهب هر انسانی مصون از تعرض و توهین است و هیچ بهانه ای برای توهین و تحقیر انسانها مشروع نیست.
٣- مرز ما نه مرز نژاد و زبان یا مرزهای ترسیمی رسمی که مرز انسانیت است و تعرض به انسانیت هر انسانی تعرض به انسانیت همه ما است.
۴- ما از شکافهای قومی و مذهبی موجود در منطقه مطلع هستیم، اما این را هم می دانیم که علیرغم همه این شکافها هزاران سال سابقه همزیستی و دوستی و یگانگی ما را در امید به آینده ای بهتر مصم تر می کند. ما معتقد هستیم که این شکافها فقط بصورت حقوقی و سیاسی قابل حل هستند و هر راه حلی بغیر از راه حل های حقوقی و سیاسی مبتنی بر اعلامیه های جهانی حقوق بشر میتواند منجر به خسرانهای غیرقابل جبرانی بشود.
۵- ما می دانیم که محرومیت و تبعیض های قومی و مذهبی در ایران میتواند منجر به واکنش های تهاجمی مثل حادثه مذکور شود، ما احساس تبعیض شدگان را درک می کنیم اما قویاً معتقد هستیم که واکنشهای تهاجمی و توهین به ملیتها و مذاهب و آداب و رسومشان و دیگر شعارهای مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر در تعارض با اهداف مشروع جنبش های رفع تبعیض است و ایجاد شکافهای عمیق قومی و مذهبی نهایتاً بضرر جنبش های رفع تبعیض و بسود حاکمیت استبدادی خواهد بود.
۶- ما از انسانهای منقسم به ملتها و مذاهب مختلف ملتمسانه درخواست می کنیم که در مواجه با همدیگر خویشتن داری کنند و تحت تاثیر هیجانات آتی از توهین و تحقیر و رفتارهای تهاجمی پرهیز کنند.
٧- ما خاورمیانه در حال سوختن از اختلافات مذهبی و ملی را مشاهده می کنیم و با دلی آکنده از بیم و امید به همه مردم اعم از فارس، کُرد، عرب، تُرک و دیگر ملیتها و مذاهب موجود در جغرافیای ایران مراجعت می کنیم و از آنها ملتمسانه می خواهیم که به اختلافات زبانی و مذهبی هموطنان خود احترام بگذارند و با رسمیت شناختن خواستهای مشروع همدیگر منطبق بر بیانیه های جهانی حقوق بشر در ترمیم شکافهای قومی و مذهبی حاضر در ایران سهمی داشته باشند.

١- مهرزاد آزردگان
٢- سید محمد ایزدی
٣- علی اشرف
۴- دومان اردم
۵- فرشید آذرنیوش
۶- علیرضا افشانی نقده
٧- نیشتمان أسدی
٨- نسترن اهل لاهی
٩- مسعود امینیان
١٠- احمد کیانی
١١- اسرافیل انتظاری نیری
١٢- رضا آزموده
١٣- اعظم احمدی
١۴- المیرا املی
١۵- ناصر اشجاری
١۶- فروغ اسدپور
١٧- یوسف عزیزی بنی طرف
١٨- هما بدیعی نیا
١٩- یدی بلدی
٢٠- شریف بهروز
٢١- امین بیک
٢٢- اسکندر بهارمست
٢٣- خالد نقش
٢۴- خلیل پیشنماز
٢۵- شیرکو پوردلیل
٢۶- خلیل جوادی نسب
٢٧- رحمان جوانمردی
٢٨- فرخ جعفری
٢٩- رضا حکمت
٣٠- اوختای حسینی
٣١- امجد حسین پناهی
٣٢- مهدی حمیدی شفیق
٣٣- رحیم خورشیدی
٣۴- منوچهر خاکی
٣۵- ایرج دهقانی زنگنه
٣۶- فرشاد دوستی پور
٣٧- کامبیز دهقانی زنگنه
٣٨- حسام دست پیش
٣٩- علی رنجبر
۴٠- وفا رستم زاده
۴١- فاخته زمانی
۴٢- حمید زارع محمدی
۴٣- حبیب الله سربازی
۴۴- احمد سلطانی
۴۵- ناصرالدین سیلوانَگه
۴۶- نیکو سیاه کوهی
۴٧- سید وحید سید ابراهیمی
۴٨- سپیده سالار
۴٩- احمد سخایی
۵٠- ناصر سید احمدی
۵١- رضا شاهمرادی
۵٢- فرهاد شمس
۵٣- شاهین شریفیان
۵۴- سینا شعبانی
۵۵- فرشید صالحی
۵۶- مرتضی صادقی
۵٧- یوسف صمدی
۵٨- هادی صوفی زاده
۵٩- هرش علیزداه
۶٠- رضا علیقلیان
۶٢- دیاکو عزیزی
۶٣- چیا علیا
۶۴- علی عدالت
۶۵- محسن غایب زاده
۶۶- سیروس فکری
۶٧- کریم فرهادی
۶٨- حسین فرخی
۶٩- رامین فریدیان
٧٠- شاهو فرجی
٧١- بهزاد فرجی
٧٢- حامد فایضی قره اوغلان
٧٣- قهرمان قنبری
٧۵- رحیم قیومی
٧۶- طاهر قادری
٧٧- فریده قاضی
٧٨- معصومه قربانی
٧٩- یاشا قره داغی
٨٠- آزاد کوردی
٨١- یدالله کنعانی
٨٢- مسعود کوردستانی
٨٣- احمد کیانی
٨۴- سهراب کریمی
٨۵- رضا کریمی
٨۶- حبیب کلانتری
٨٧- نجمه گل پرور
٨٨- مهرگان ملکی
٨٩- امیر معماریان
٩٠- ناهید منزوی
٩١- شمال میرزا
٩٢- حسن محمدی
٩٣- شورش محمدی
٩۴- سوسن محمدخانی غیاثوند
٩۵- آزاد موسوی
٩۶- جمال محمدپور
٩٧- توحید مرادفر
٩٨- فرخ مهری
٩٩- علی منظمی
١٠٠- فواد محمدی
١٠١- گلمراد مرادی
١٠٢- پویان محمودیان
١٠٣- آرمان مارابی
١٠۴- مهرداد ملکی
١٠۵- محمود نزهت زاده
١٠۶- خالد نقش
١٠٧- زرعلی نیکروش
١٠٨- کیهان یوسفی
١٠٩- هوشنگ یوسفی
١١٠- محمدرضا همراز
١١١- بهمن توتونچی
١١٢-سلیمان کلاشی

پی نوشت:
١- اسم ها بترتیب حروف الفبا بر اساس اسم فامیلی نوشته شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.