معرفی دو اثر به سوئدی از اسد رخساریان

رخساریان، شاعر مقیم سوئد است. آخرین کتاب شعر او در سال ٢۰۱٣ به نام «غزل برای زیبای خفته-ی ایرانی» در استکهلم منتشر شده است. ….

بهرام رحمانی: معرفی دو اثر به سوئدی از اسد رخساریان

یکی از این آثار «Resonansen av främmande vågor – آوای موجهای بیگانه» نام دارد و توسط نشر ارزان در بهار ٢۰۱۵ در استکهلم، انتشار یافته است. مجموعه¬ای که در آن اشعاری چند از شاعران مدرن ایران از زبان فارسی به زبان سوئدی برگردانده شده است.
این اثر در واقع دومین مجموعه شعر مدرنِ فارسی است که توسط این مترجم به زبان سوئدی ارائه می‌شود. مجموعه اول زیر عنوان Mosaikens turkosa eko – طنین فیروزه ای کاشی، در سال ٢۰۰٢ انتشار یافته است.

در دفتر نخست، اشعاری از نیما یوشیج و شاگردانِ او از جمله فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، احمد شاملو و دیگرانی چند که در زمره¬ نسل اول نوسرایان ایران به حساب می¬آیند، ارائه شده است. در دفتر دوم شعر شاعرانی دیگر از نسلی دیگر و با گرایشاتی دیگر آمده است. در دفتر نخست که با همکاری توماس اک¬لوند و با مقدمه¬ رخساریان و  پیش¬درآمد مانا آقایی در باره¬ی پیدایش شعر مدرن در ایران و معرفی مفصل نیما یوشیج همراه است، صفحه¬ای نیز به معرفی یک¬یک شاعران اختصاص داده شده است. این امر در دفتر دوم نیز که با همکاری مارتین هولمبری فراهم آمده و تکلمه¬ای از ماریا هرن گرن، در باره¬ دفتر نخست را نیز ضمیمه¬ خود دارد، ادامه یافته، چنان که بتواند پیش¬زمینه¬ آشنایی خواننده را با شعر و موقعیّت اجتماعی شاعران در دسترس قرار دهد.

شعر کلاسیک ایران قدمت دیرینه¬ای در غرب دارد. ادبیات ایران در غرب تا به اکنون شناسنامه¬ای جز شعر کلاسیک ایران ندارد. شعر مدرن ایران چنان که در خودِ ایران در غرب نیز ناشناخته است. تلاش‌های رخساریان ریشه در این واقعیت دارد که بگوید که دیدگاه ایرانی نیز در هستی اشیاء و پدیده¬ها چنان چون شاعران غرب مدرنیزه شده است. در عین حال در فرایند تغییر بنیادهای اجتماعی در ایران و انعطاف¬پذیری در برابر ادبیات و شعر جدید غربی، کم¬کم وجه اختصاصی نگرش شاعر ایرانی در پدیده¬ها ویژگی زمانی و مکانی ویژه¬ خود را یافته است. این امر خاصه در دفتر دوم بیش‌تر به چشم می-خورد. به طور مثال شعر اسب سفید وحشی از منوچهر آتشی رگ و ریشه¬¬های حسی و فکری خود را در جنوب ایران یافته است. شعرهای کوتاه حسین منزوی گویا برگردان تعبیرهای شاعرانه¬ی قصه¬ها و حکایات فولکوریک ایرانی است. برای رسیدن به داوری ادبی در این باره باید این کتاب¬ها خوانده شوند و مورد ارزیابی قرار گیرند تا بعد …

از ترجمه های اخیر رخساریان که در ماه¬های گذشته در تهران منتشر شده است، میتوان به «صدای گل سرخ» نوشته¬ سردار اُزکان، توسط نشر میلکان، اشاره کرد.

رخساریان، شاعر مقیم سوئد است. آخرین کتاب شعر او در سال ٢۰۱٣ به نام «غزل برای زیبای خفته-ی ایرانی» در استکهلم منتشر شده است.


اسد رخساریان

چند شعر انتخابی از دو کتابِ نام¬برده، طنین فیروزه¬ای کاشی – آوای موجهای بیگانه»:

احمد شاملو
سلاخی میگریست
به قناری کوچکی دل باخته بود.
En slaktare grät
Han hade förälskat sig
I en liten kanariefågel.

Ur Mosaikens Turkosa Eko, s. 35
……………………….

فروغ فرخ¬زاد
من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی من آمدی
برای من ای مهربان «چراغ» بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچهی خوشبخت بنگرم

Jag talar om absolut natt
om absolut mörker
absolut natt
talar jag om

Snälla du
ta med dig en lykta
om du skulle vilja komma hem till mig
och en fallucka
från vilken jag vill se
trångseln i den lyckliga gränden.

Ur Mosaikens Turkosa eko- s.64
………………………….

هوشنگِ ابتهاج

بسترم
صدفِ خالی یک تنهایی است
و تو چون مروارید
گردن¬آویزِ کسانِ دگری

Känsel

Min säng
är tom pärlemor
av ensamhet
och du som pärla
ett hänge
runt om andras hals.
Ur Resonansen av främmande vågor- s.17
………………………………

اسماعیل خویی

آنچه من میبینم
ماندن دریاست،
رستن و از نو رستن باغ است،
گشتن شب به سوی روز است،
گذرا بودن موج وگل و شبنم نیست
گرچه ما میگذریم،
راه میماند
غم نیست .

På väg

Jag ser
det evigt bestående havet
trägårdens växlande blomsterprakt
och och hur natten flyr undan dagen
jag blundar
för daggens och vågens
obeständighet
utan att göra bekymmer
vandrar vi förbi längs
vägens ändlöshet.

Ur Resonansen av främmande vågor- s.17

……………………………………..

عباس سماکار
به¬یادم باش
پشت قابی پنهان می¬شوم
تا به عکس خویشم ماننده شوم
از خویشم به عکس
از درون قابِ تن و جانم به تو
خویشم را به تو می¬نمایانم
تا زندۀ من
بی¬خویش نماند

عکسم را در دفتر بغلیَ¬ت بگذار
و بگذار کنار قلبت به¬یادم باشی
من خویش تو اَم

Kom ihåg mig

Jag gömmer mig
Till dess jag liknar min egen bild
jag uppenbarar mig för dig
först till bilden av mig själv
sedan ramen omsluter bilden
och efter ramen
igenom min själ och kropp
till dig
för att en levande människa varelse som jag
inte ska verka så vilsekommen.
Bevara min bild i din plånbok
och låt mig vara
nära ditt hjärta.
jag tillhör dig.

ur Resonansen av främmande vågor- s. 117
………………………………

حسین منزوی
مثل سیب سرخ قصهها

عشق را
از میان
دو نیمه میکنیم
نیمهای از آن برای تو
نیمه دیگر برای من
بعد…
نیمهها هم از میان
دو پاره میشوند
پارهای از آن برای روح
پاره دگر برای تن

Vi delar kärleken i mitten
som sagornas röda äpple
en halva till dig
en halva till mig
sedan…
vi delar i mitten
de halvorna också
en bit av dem
för själen
en annan bit
för kroppen.

§        ur Resonansen av främmande vågor- s. 107

سوم اوت ٢۰۱۵
علاقهمندان میتوانند این کتاب‌ها را از ناشر آن «کتاب‌فروشی ارزان در استکهلم – سوئد»، تهیه کنند و یا از آدرس زیر سفارش دهند.
Kitab- i Arzan
Helsingforsgatan 15
164 78 Kista -Sweden
www.arzan.se
info@arzan.se
0046-8 7527709
0046- 70 492 69 24

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.