بیانیه روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در دفاع از اهل سنت


رادیوفرانسه:
امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده اند که هم وطنان اهل سنت همچون پیروان دیگر ادیان و مذاهب در ایران «نه تنها از دست یافتن به بسیاری از مشاغل کشوری و لشگری و حقوق شهروندی محروم هستند، بلکه برای به جاآوردن آزادانۀ مراسم مذهبی خود با انواع ممنوعیت ها و پیگردها و سرکوب ها روبرو هستند».

بیانیه تصریح کرده است که حتا در شهر ده میلیون نفری تهران اهل سنت این شهر اجازۀ بهره مندی از یک مسجد را ندارند و هنگامی که اجباراً برای انجام عادی ترین و مهم ترین مراسم و تکالیف دینی‌شان به خانه‌های شخصی یا آپارتمان‌های اجاره ای پناه می برند، «از سرکوب و دستگیری و بستن نمازخانه و تخریب آن در امان نیستند». امضا کنندگان بیانیه دفاع از اهل سنت سپس هشدار داده اند که این دست از «اقدامات تفرقه افکنانه و ضدانسانی» حکومت اسلامی حاصلی جز دامن زدن به جنگ «شیعه و سنی» در منطقۀ حساس و پرمخاطرۀ خاورمیانه ندارد و امنیت و منافع ملی ایرانیان را در معرض انواع توطئه ها قرار می دهد. امضاکنندگان بیانیه در پایان خواستار رعایت حقوق شهروندی همۀ ایرانیان صرف‌نظر از عقیده و مذهب آنان شده و از رعایت آزادی عقیده و مذهب و حق برگزاری علنی مراسم مذهبی پیروان کلیه ادیان و مذاهب در ایران پشتیبانی کرده‌اند.

داریوش آشوری، عبدالعلی بازرگان، سعید پیوندی، فاطمه حقیقت جو، حسن شریعتمداری، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی، علی کشتگر، محسن یلفانی، حسن یوسفی اشکوری… از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.