بیانیه جمعی از فعالین سنندج در مورد اتش سوزی های عمدی اخیر: آتش سوزی در آبیدر… چه کسی از تخریب سود میبرد؟

برهـیچ کس پوشیده نـیست که این سـلسـله آتش سـوزی های مکرر اقدامی ســازمـان یافته وهدفمند میباشد. مـردم سـراسر کردسـتان باید از خود بـپرسند که مـاجرا چیست؟ چـه دستهای پنهانی پـشت این خرابکاری سازمان یـافـته اسـت؟ ….

آتش سوزی در آبیدر… چه کسی از تخریب سود میبرد؟

متاسفانه دراین روزها شاهد آتش سوزیهای وسیعی در مراتع و جنگلهای کردستان ومناطق همجوار هستیم که لازم است نگاهی تامل وار به این مسئله داشته باشیم.
روز جمعه مورخه۱۲ /۴/۱۳۹۴ حوالی ساعت۵  عصرکوه آبیدراز۴نقطه مشخص طعمه حریق میشود ومردم شهرسنندج با نبود امکانات لازم وعدم حمایت مسیولین زیربط ،باتلاشی نمادین تاساعت۲ بامـداد آتـش را مهار کردند.درهمین راســتا روزبعد ازین حادثه مواردی دیگر ازآتش سوزی همچون مسیر کانی ماماتکه ی آبیدربزرگ،قلعه ی حسن آباد، جاده حسن آباد دامنه آبیدر، درختان پشت هنرستان شهید نصری سننـدج،جنگل سلیمان بگ بـانه ومناطق دالاهو صورت گرفته اســت که همگی اینها با تلاش مردم مهار و برای جلوگیری از تخریب بیشتراقدام کرده اند. باتوجه به وضعیت ذکر شده:

برهـیچ کس پوشیده نـیست که این سـلسـله آتش سـوزی های مکرر اقدامی ســازمـان یافته وهدفمند میباشد. مـردم سـراسر کردسـتان باید از خود بـپرسند که مـاجرا چیست؟ چـه دستهای پنهانی پـشت این خرابکاری سازمان یـافـته اسـت؟ ضمـن ایـنکه باید مـقامات اداری ودولتی شهررا مورد اعـتراض قرار داد که سهـل انگاری کرده و یا دیرجنبیده اند ویا امکانـات مادی ومعنوی مناسب برای پیشگیری ازوقایع این چنـینی را ندارند درحالیکه همه امکانات مـالی و تجـهزاتی مـردم را در اختیار گرفته و حیف و میل می کنند و از آن سود مـیبرند . ضمن ایـنکه  تلاش مردم سنندج برای خاموش کردن آتـش را باید مورد ستـایش قرار داد وبرای طبیعت و مناطق تفریحی مردم دلسوزی کرد ، که همگی این موارد معـتبرند  .اما بـاید دید کـه مسبب این خرابکاری کـیست؟ و فـراترازآن هدف چیست وپشت آن چه منـافـعی قرار دارد؟؟ شـکی نـیست که این آتش سوزیهای همزمان ومکرر برای ایجاد فضای ناامن در جامعه و منحرف کردن مبارزه جدی و واقعی مردم انجام می شود. و باز شکی نیست که حاکمیت  در کردستان بیشتر از هر کسی از ایجاد فضای ناامن و تخریب و تروریسم بهره می برند.

اما علاوه بر عوامل اطلاعاتی رژیم که اساس کارشان خرابکاری و تهدید و ترور  است نبـاید جریانات ارتجاعی از قبیل سلفی ها واحزاب وجریانات منحرف اپوزسیون کردی را نادیده گرفت .سنت و شـیوه ی کارهمه آنها یکی است ،کـارشان ایجاد فضای نا امن برای مـردم است. وظیفه وسـنت شان منحرف کـردن مبارزه واقعی و جـدی مـردم اسـت. کوه آبیدر و دیگـر جـاهایی که به آتش کـشیده مـی شود ٬ قبل از اینکه “نامـوس” کسی باشد طـبیعت و محل تفریح مـردم اسـت.فـقـر و تنگدستی و بیکاری و گرانی و تورم کمر طبقه کارگر و مردم زحمتکش  را خم کرده است.

اصل مساله اینجا است که درست در چنین شرایطی که باید مبارزه کارگران ومردم بر سر گرانی و فقر و نداری متمرکز شـود و سازمـان داده شـود و بسیج بـعمل آید ٬ دشمنـان مردم کوه ها و پـارک ها را به آتش می کشند.تا آنجـا که به هر دو سر ایـن طـیف یعـنی رژیـم از یک طرف وسلـفیـها و احزاب و جریانـات انـحرافی اپوزسیون کردی بر می گردد بـرنامه کاملا هدفـمند است و آن ایـجاد فـضایی ناامن اسـت  که مردم بـتوانند مسیر صحیح ودرسـت مبارزه  و اعتراضاتـشـان را بـشناسند حـول آن سـازمـان یـابند و بـسیج شوند . نه حاکمیت ، نه سلـفی ها و نه احـزاب منحرف ناسـیونـالـیستی غـم نـان وزنـدگی مـردم را ندارند و جریـانـات ضد مـبارزه اجتماعی بـرای آزادی و رفاهـنـد و خرابـکاری و تـرور چــه انسان و چه طبیعت بـرایشان بهانـه ایسـت تا اعتراض مردم را از مسیر واقعیش منحرف کرده و مجراهایی دیگر بیندازند.

در چنین شرایطی چه باید کرد ؟
شکی نیست که نباید دست روی دسـت گـذاشت. بسیج کردن توده های مردم برای خاموش کردن و رفع ضـرر وتـخریب تنها یک عمل قابل ستایش است اما مـردم بـایـد هوشیار باشند که اهداف پشـت این حرکـت خـرابکـارانـه وتروریسـتـی را تشخیص داده و علیه ان بایستند.

اولین کار این است که همگی ما این اهداف شوم را محکوم و رسوا کنیم.

دومین کار این است که جریانات انحرافی قومی گرا ناسیونالیستی که خود بخشی از ایـن ماجرا یعـنی عوامل ناامـن کردن جـامعه هسـتند باید مورد اعتراض جدی قرار بگیرند واجازه ندهیم تحت عنوان ابیدر “ناموس” کردستـان اسـت و دشمنـان ابـیدر یعنی دشمنان کرد وتخریب وتهییچ احساسات به تحرکات قوم پرستانه و ارتجاعی دست بزنند و بخشی از جوانان را به اقدامی بکشانند که نتیجه ودودش به چشم مردم مـیرود ونبـایـد به موج سواری این فرصت طـلبان ولو انجمن ها وجمـع های همسو با انها با نیرویی صرفا چند نفره مجال موج سواری  داده شود .

سوما سلفی ها در اساس دشمن شادی و تفریح زندگی مردم واز عوامل ناامنی جامعه اند نباید از اعتراض مردم در امـان باشند .کارگران ومردم آزادی خواه ومبارز کردستان باید باچـشمانی باز هر گونه تحرک ضد مردمی را ببیـنند وعلـیه ان اقدام کنند.این اقـدام الـزاما دعـوت جوانـان به خیـابان نیست که جریانات ارتجاعی بـرای این کار اشتهای سیری نا پذیری دارند و اساسا سنتشان باد زدن احساسات مردم است .

اعـتراض مـردم علنی ، سازمان یـافتـه  و حسـاب شده است . کـارگران مـراکز کار وشـهرک های صنعـتی  در سـنندج و دیـگر شهرهای کردستان ، معـلمان ، دانشـجویان ، جـوانان مبـارز و مـردم شـریف و آگـاه کـردستان و بخصوص سـنندج میتواند هر کدام در حوزه کار وزندگی صدای اعتراضشان را به هر طـریق ممکن با نوشتن نامـه ، طومار و بیـانیه و هر شکل ممکن  دیـگر در ایـن راستا بـلند کـنند که : هــدف دشمن ایـجاد فـضای نـاامن در جـامعه و منـحرف کــردن مـبارزه طبقاتی و اجتماعی مردم علیه شرایـط فلاکت بـار زندگی و برای آزادی و حرمت انسان است و در این رابطه نباید بـرای حرکات کودکانه ، قوم پرستانه و مـذهبی تره خورد کرد.

کارگران، جوانان و مردم مبارز سنندج
تاریخ گواهی است از قاطعیت شما در مقابله با انواع جریانات ارتجاعی .
هم اکنون بـرای دفاع از امنیت و سلامت مـحل کار وزندگی مان و مـحل تـفریح و طـبیعـت زیـبایمـان در مقابل مخربیـن دولتی و مذهبی و قومی باسیستم .
ما نباید راه مبارزه طبقاتی و اجتماعی و انسانیمان را در میان این گردو خاک و آتشی که دشمن ایـنجا وآنجا برپا میـکند گم کنیم .

جمعی از جوانان آزادی خواه وبرابری طلب سنندج
(۱۶تیرماه۹۴) (Tuesday , july  ۰۷,۲۰۱۵)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.