مرجان افتخاری: خاورمیانه کانون بحران و عقب ماندگی

مقاله گذری دارد به رویدادهای بعد از جنگ دوم، نئولیبرالیسم و تاثیرات آن بر زندگی کارگران و فرودستان همراه با آمار. سپس مروری بر گذشته تاریخی ایران، مصر بعنوان مهمترین کشور سیاسی منطقه ….

مرجان افتخاری در مقاله “خاورمیانه کانون بحران و عقب ماندگی” گذری دارد به رویدادهای بعد از جنگ دوم، نئولیبرالیسم و تاثیرات آن بر زندگی کارگران و فرودستان همراه با آمار. سپس مروری بر گذشته تاریخی ایران، مصر بعنوان مهمترین کشور سیاسی منطقه، تاثیر اصلاحات ارضی، فرایند سرمایه داری و مهاجرت که تا هم اکنون ادامه دارد و رشد ناموزون جمعیت و بافت مذهبی و فرهنگی خاورمیانه. پوپولیسم مذهبی بهمن ۵۷ بعنوان ادامه خیزش ارتجاعی سال ۴۲ و مقایسه این دوران با خیزش سال ۸۸ و در نهایت سخنی کوتاه تحت عنوان واقعیت یا ذهنیت با چپ و مارکسیستها ایران ….

ادامه مطلب:
www.lajvar.se/pdf/khavare-miane-kanone-bohran.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.