استاتیس کولاکیس: اتحاد همگانی مردم برای گفتن نه! و یک گُسست کامل

الکسی سیپراس در عصر (۲۶ ژوئن) با زبان حقیقت سخن گفت : او بالاخره توضیح داد که چرا “مذاکرات” تنها یک شوخی و وسیله دائم اِعمال فشار و باجگیری با هدف تحقیر مردم یونان و حکومتش برای له کردن وکالتی بوده است که مردم در انتخابات بیست و پنج ژانویه به حکومت شان اعطاء کرده بودند. ….

اتحاد همگانی مردم برای گفتن نه! و یک گُسست کامل
استاتیس کولاکیس

ترجمه آزاده ارفع

چرخش حول یک کلمه ساده  و واضح به برندگی تبر، شکل گرفته است: “نه” به التیماتوم ترویکا، تصمیم با مردم است.
اکنون این امکان فراهم شده است تا با دام چال مرگ آفرین حاکمان اروپائی وداع کنیم؛ دام چالی که آن ها با حوصله برای نابودی امیدی که بیست و پنجم ژانویه با پیروزی  سیریزا جوانه زده بود، ساخته بودند.

الکسی سیپراس در عصر (۲۶ ژوئن) با زبان حقیقت سخن گفت : او بالاخره توضیح داد که چرا “مذاکرات” تنها یک شوخی و وسیله دائم اِعمال فشار و باجگیری با هدف تحقیر مردم یونان و حکومتش برای له کردن وکالتی بوده است که مردم در انتخابات بیست و پنج ژانویه به حکومت شان اعطاء کرده بودند.

اکنون زمان تصفیه حساب نیست. ولی عدم اشاره به این نکته نیز ناممکن است که تصیم امروز عصر اذعان به همه آن چیزهائی است که ماه ها در باره عدم امکان هر گونه فضا برای به اصطلاح “سازش” و باقی ماندن گزین میان تنها دو شقِ تسلیم یا گُسست، گفته می شود.

نبرد رفراندوم اکنون در برابر ماست. این نبرد باید نبردی توده ای باشد، یک بسیج معطوف به اعماق و متحده کننده که اعتماد نیروهای مردمی را احیاء ساخته و موج جدیدی از رادیکالیزه شدن جامعه یونان را برانگیزد.
این نبرد درگرماگرم  اقدامات خود برای خلق شرایط تصحیح جهت گیری، این امکان را پس از پنج ماه رکود فراهم خواهد ساخت تا رابطه میان حکومت، سیریزا و جنبش های اجتماعی از نو باز تعریف شود.

و نهایت این که روشن است که این نبرد تنها در یونان به وقوع نخواهد پیوست. عکس العمل ترویکا و حاکمان اروپائی وحشت زا خواهد بود. مردم یونان قادر خواهند بود که گرد هم آیند. ولی آنها نیاز حیاتی به حمایت بین المللی دارند. حمایت بین المللی تنها سلاح آنها علیه قدرت و قهر طبقات حاکم است که میدانیم برای برداشتن موانع از مقابل خود به هر کاری دست خواهند زد.

زنده باد مبارزه مردم یونان
زنده باد همبستگی بین المللی
ما  پیروز خواهیم شد

۲۷ ژوئن ۲۰۱۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.