بیانیه تعدادی از زندانیان سیاسى: لکوموتیو انقلاب دموکراتیک مردم ایران براه افتاده است

هشدار! مواظب دسیسه هاى رژیم باشید ….
در آستانه فرو پاشى مناسبات ظالمانه و غیر دموکراتیک اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، قضایى و سیاسى حاکم شده توسط رژیم سرکوبگر جمهورى اسلامى و انفجار بشکه تنفر عمومى علیه وضع موجود و مبارزه همه جانبه عمومى براى ریشه کنى حاکمیت مذهبى معطوف به فقر، تبعیض، سرکوب و تحقق دموکراسى، عدالت و اعلامیه جهانى حقوق بشر و خلاء و نبود آلترناتیو دموکراتیک و ملى براى رهبرى یکپارچه و برنامه ریزى شده اعتراضات دموکراتیک، رژیم دست به ترفندهاى زیر خواهد زد که مى بایست بشدت مراقب باشیم.

١- مهندسى افکار عمومى بخشى از توده هاى ناآگاه در فریب انتخابات استصوابى غیر دموکراتیک، غیر آزاد و ناعادلانه از طریق شعارهاى دروغین، وارد کرد بخشى از نخبگان و روشنفکران وابسته و راه اندازى شوهاى تلویزیونى به قصد خریدن مشروعیت براى مجلس اسلامى ضد مردمى همچون سالهاى گذشته

٢- کوبیدن بر طبل جنگ داخلى توسط دلواپسین قدرت در گسترش برادر کشى، جنگهاى فرقه اى، دامن زدن به بحرانهاى منطقه اى و داعشى کردن شرایط حاکم بر کشور، که اقدامات ماجراجویانه سپاه و تهدیدهاى خامنه اى به جنگ در خلیج فارس از این زاویه قابل بررسى دقیق است، براى سرکوب جنبشهاى دموکراسى خواه و عدالت طلب درون مرز، حاکم کردن شرایط جنگى بهترین بهانه براى ولى فقیه رژیم است.

٣- از همه مهمتر سوار شدن بر موج اعتراضات و قیامهاى هدایت نشده و بدون برنامه و مقدمه چینى براى کودتاى تمام عیار در قلع و قمع مبارزین و جنبشهاى اعتراضى است، که برخى گروههاى ماجراجوى غیر دموکراتیک به آن دامن مى زنند.

براى دورى از خطرات پیش رو راه چاره اساسى بدوا گسترش اعتصابات و اعتراضات قانونى و دموکراتیک کارگران، معلمان، دانشجویان، میلیونها تحصیلکردگان بیکار و همه اقوام زیر ستم، بعنوان خنثى کننده توطئه هاى دیکتاتورى حاکم است. ارتقاء آگاهى نسبت به حقوق و ایجاد تشکلهاى گوناگون بویژه حرکت بسمت اتحاد، همکارى، هم آهنگى و همبستگى سراسرى از کارهاى اساسى در این زمینه است، تفرقه میان مردم، میدان تاخت و تاز حکومت مستبد در سرکوب مردم متفرق را وسیعتر مى کند.

بدین منظور از همه سندیکاهها، انجمنها، کانونها، اتحادیه ها، NGO ها و احزاب و سازمانهاى دموکراسى خواه مترقى مى خواهیم در جهت مقابله با خطرات ذکر شده و به قصد سازماندهى مبارزات دموکراتیک و سازماندهى اعتصابات، اعتراضات و تظاهراتهاى منظم، بصورت متحد و سراسرى دست همیارى، برادرى و اتحاد بدهند که فردا دیر خواهد بود. لوکوموتیو انقلاب دموکراتیک مردم ایران براه افتاده است، اما نگرانى از منحرف ساختن آن توسط عوامل وابسته و نفوذى در تشکلات مردمى و توسط رژیم مزدور سرکوبگر و درمانده بشدت احساس مى شود.

زندانیان سیاسى ایران
٢٧ اردیبهشت سال ١٣٩۴

اسامى زندانیان سیاسى بترتیب حروف
١- امیر امیر قلى
٢- سهیل بابادى
٣-محمد جراحى
۴- خالد حردانى
۵- شاهرخ زمانى
۶- مهدى شاندیز
٧- سعید شیرزاد
٨- حشمت اله طبرزدى

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.