برگزاری روز جهانی کارگر در دفترسندیکای خبازان سقز


به گزارش رسیده در تاریخ ١٠ اردیبهشت ماه ١٣٩۴ روز جهانی کارگر در محل دفتر سندیکا خبازان سقز برگزار گردید. در این مراسم رییس سندیکا محمد احمد پور در باره اوضاع معیشتی کارگران و افزایش ١٧ درصدی دستمزد، اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و پیگیری مطالبات کارگری صحبت کرد، سپس محمد عبدی پور از اعضای سندیکای خبازان سقز و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در باره اوضاع فلاکت بار طبقه کارگر در ایران و دستمزد های چند ین برابر زیر خط فقر، ضرورت اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ،فاصله طبقاتی در ایران، بیمه تامین اجتماعی، حقوق معوقه کارگران و هشدار این موضوع که عوامل سرمایه داری می خواهند با رخنه به جنبش کارگری با ایجاد تفرقه و دو دستگی از صفوف متحد ما جلو گیری کنند ، صحبت کرد.

در ادامه این مراسم دو قطعه شعر قرائت شد . این مراسم با استقبال حاضرین روبرو شد و در ساعت ٧ و سی دقیقه پایان یافت .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تسکل های کارگری

۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.